28. listopada 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 26 listopada 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go, w któ­rą obcho­dzi­my uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka mło­dzież gro­ma­dzi się, aby obcho­dzić Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. Ogar­nij­my ludzi mło­dych ser­decz­ną modli­twą, aby wzra­sta­li w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz zawsze żyli w bli­sko­ści Chrystusa.

2. Po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz Akt poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Ser­cu Pana Jezu­sa. Za odmó­wie­nie tego aktu dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

3.W czwar­tek, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by serca.

4. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.30.

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da pierw­sza nie­dzie­la Adwen­tu. Roz­pocz­nie­my czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia i przy­go­to­wa­nia na spo­tka­nie z Panem. Naj­pierw na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa na koń­cu cza­sów, a tak­że na świę­to­wa­nie pierw­sze­go przyj­ścia Pana na ziemię. 

6. Za wszel­ką pomoc i wpar­cie para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W zakry­stii są już do naby­cia poświę­co­ne opłat­ki wigi­lij­ne oraz świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc dla ubo­gich. (duże po 25 zł, a małe po 12 zł).

7. W dniach 9 i 10 grud­nia nasza para­fia będzie bra­ła udział w Choj­nic­kim Jar­mar­ku Bożo­na­ro­dze­nio­wym. Głów­nym celem udzia­łu jest pro­mo­cja powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku. Uczy­nić to chce­my pod hasłem: Razem uskrzy­dl­my Orzeł­ka. Zachę­ca­my do wspar­cia tej akcji poprzez wolon­ta­riat. Potrzeb­ne rów­nież cia­sta i drob­ne, kier­ma­szo­we upominki.

8. W sobo­tę, 16 grud­nia zaprzy­jaź­nio­na z nami s. Ida Bujak z Kame­ru­nu, obcho­dzić będzie w rodzin­nej miej­sco­wo­ści w Ryb­nie 25 ‑lecie ślu­bów wie­czy­stych. Pro­szę, by i z naszej para­fii uda­ła się dele­ga­cja na tę uro­czy­stość. Wszyst­kich, któ­rzy chcą się dołą­czyć do daru dla Sio­stry pro­szę o kon­takt. Dzię­ku­ję rodzi­nom, któ­re już się zaangażowały.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.