21. listopada 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZW. W CIĄGU ROKU 19.11. 2023 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. To szcze­gól­na oka­zja, aby zauwa­żyć cier­pią­cych z powo­du bra­ku pod­sta­wo­wych środ­ków do życia. Wszyst­kie te oso­by ogar­nia­my modlitwą. 

2. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 26 listo­pa­da, przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Będzie to ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. O godz. 12.00 odpust w Jeleń­czu. A o 15.00 w Kamie­niu Kra­jeń­skim prze­ży­wać będzie­my, w łącz­no­ści z Papie­żem Fran­cisz­kiem, Deka­nal­ny Dzień Mło­dzie­ży. Zapro­sze­ni na to spo­tka­nie są wszy­scy mło­dzi kocha­ją­cy Kościół i Chry­stu­sa , a obo­wiąz­ko­wo kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia. Rodzi­ców pro­szę o zapew­nie­nie im transportu.

3. Kart­ki na wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać do koń­ca listo­pa­da, a w razie koniecz­no­ści w cią­gu całe­go roku.

4. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę wraż­li­wo­ści na Boże natchnie­nia, odwa­gi w dawa­niu świa­dec­twa wia­ry oraz opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. 

5. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (2567,71 zł i 1 euro), za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go domu Reko­lek­cyj­ne­go, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza za upo­rząd­ko­wa­nie pla­cu i posa­dze­nie kolej­nych krze­wów w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W zakry­stii są już do naby­cia opłat­ki wigi­lij­ne oraz świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc dla ubo­gich. (duże po 25 zł, a małe po 12 zł).

6. W sobo­tę, 16 grud­nia zaprzy­jaź­nio­na z nami s. Ida Bujak z Kame­ru­nu, obcho­dzić będzie w rodzin­nej miej­sco­wo­ści w Ryb­nie 25 ‑lecie ślu­bów wie­czy­stych. Pro­szę, by i z naszej para­fii uda­ła się dele­ga­cja na tę uro­czy­stość (moż­na się zgła­szać). Wszyst­kich, któ­rzy chcą się dołą­czyć do daru dla Sio­stry pro­szę o kontakt.

7. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.