05. listopada 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 listopada 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś trzy­dzie­sta pierw­sza nie­dzie­la zwy­kła w roku kościel­nym. Bła­ga­my Boga, aby dał nam bez prze­szko­dy dążyć do zba­wie­nia, któ­re obiecuje.

2. W śro­dę na wie­czor­ną Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

3. W czwar­tek, 9 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej. Bazy­li­ka na Late­ra­nie jest kościo­łem kate­dral­nym bisku­pa Rzy­mu, czy­li papie­ża. Nad wej­ściem wid­nie­je napis w języ­ku łaciń­skim: „Mat­ka i Gło­wa wszyst­kich kościo­łów Mia­sta i Świa­ta”. Do XIV wie­ku sta­no­wi­ła ona cen­trum życia Kościo­ła. To świę­to to tak­że wyraz naszej jed­no­ści z następ­cą Świę­te­go Pio­tra – papie­żem Franciszkiem.

4. W sobo­tę, 11 listo­pa­da, przy­pa­da Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. O godz. 11.00 zapra­szam na wspól­ną modli­twę w inten­cji naszej ojczy­zny. Modli­tew­ną pamię­cią będzie­my ogar­niać wszyst­kich, któ­rzy zgi­nę­li w wal­ce o jej wol­ność. Niech zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go świę­to­wa­nia będzie wywie­szo­na fla­ga narodowa. 

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 12 listo­pa­da, przy­pa­da obcho­dzo­ny od 2009 roku Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym (zawsze w dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da). Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na cier­pią­cy Kościół prze­śla­do­wa­ny na Bli­skim Wscho­dzie.

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę otwar­to­ści na Boże sło­wo oraz odwa­gi w podej­mo­wa­niu codzien­nych obowiązków.

7. Za ofia­ry wypomin­ko­we, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. W spo­sób szcze­gól­ny dzię­ku­ję za ufun­do­wa­nie żywo­pło­tu z lau­ro­wi­śni, zie­mi i trans­por­tu jej, a tak­że za zło­że­nie mebli. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na ogrze­wa­nie kościo­ła, któ­re włą­czać będzie­my od Adwen­tu i ple­ba­nii.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.