31. października 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 29.10.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza, ostat­nia nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym obcho­dzo­na jest jako rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła, czy­li odda­nia świą­ty­ni na wyłącz­ną wła­sność Panu Bogu. Dzię­ku­je­my za nasz para­fial­ny wie­czer­nik, w któ­rym gro­ma­dzi­my się na modli­twie, na litur­gii, w któ­rym spra­wu­je­my Naj­święt­szą Ofia­rę i inne sakra­men­ty. Tutaj umac­nia­my naszą wspól­no­tę z Panem Bogiem i brać­mi. Ale z tym dzi­siej­szym dzięk­czy­nie­niem wią­że się też zobo­wią­za­nie, aby­śmy jako wspól­no­ta odpo­wied­nio dba­li o to miej­sce szcze­gól­nej obec­no­ści Pana Boga. Po każ­dej Mszy św. moż­na u wolon­ta­riu­szy bądź w zakry­stii nabyć zni­cze w cenie 10 zł, z któ­rych dochód będzie wspar­ciem Choj­nic­kie­go hospi­cjum ANIOŁOWO.

2. We wto­rek nowen­na do Mat­ki Boskiej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy odpra­wio­na zosta­nie pod­czas nabo­żeń­stwa różań­co­we­go. Od godz.16.00 oka­zja do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojednania.

3. W śro­dę 1 listo­pa­da przy­pa­da uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych. W naszym koście­le tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. o godz. 11.00, ale o 14.30, a po niej na cmen­ta­rzu pro­ce­sja za zmar­łych. Tego dnia tra­dy­cyj­nie zbiór­ka do puszek na wywóz śmie­ci cmen­tar­nych. Kart­ki z wypo­min­ka­mi moż­na skła­dać do koń­ca listo­pa­da. Ofia­ry z wypo­min­ków w cało­ści będą prze­zna­czo­ne na wspar­cie naszej para­fii. Pro­szę tak­że o utrzy­ma­nie porząd­ku na cmen­ta­rzu i o ure­gu­lo­wa­nie opłat za groby.

4. W tych zbli­ża­ją­cych się już listo­pa­do­wych dniach w spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my o naszych zmar­łych. Z wdzięcz­no­ści za trud ich codzien­ne­go życia i poświę­ce­nie dla nas, za wszel­kie dobro kie­dyś od nich otrzy­ma­ne, zanie­śmy im dar modli­twy, a zwłasz­cza dar ofia­ry Mszy św. Dopie­ro wte­dy kwia­ty i zapa­lo­ne zni­cze sta­ną się wyra­zem cze­goś, co jest cen­ne w oczach Pana Boga.

5. W czwar­tek zapra­szam na róża­niec wypo­min­ko­wy i Mszę św. zbiorową.

 

6. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję, któ­rą zakoń­czy­my nabo­żeń­stwem pierw­szo­piąt­ko­wym. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 16.00.

7. Za wspar­cie misji, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za wraż­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za wygra­bie­nie liści na cmen­ta­rzu, i z góry dzię­ku­ję za ich wywie­zie­nie oraz za sta­łą tro­skę o czy­stość naszej świą­ty­ni i całe­go obejścia.

8. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia są już kalen­da­rze die­ce­zjal­ne. Duże i trój­dziel­ne w cenie 15 zł, a małe po 10 zł.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.