10. września 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 10 września 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś dwu­dzie­sta trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku. Dobry Bóg w swo­jej łaska­wo­ści zgro­ma­dził nas w świą­ty­ni, aby­śmy po raz kolej­ny spra­wo­wa­li pamiąt­kę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Niech moc Boga pły­ną­ca z tajem­ni­cy Eucha­ry­stii wspo­ma­ga nas w naśla­do­wa­niu Zba­wi­cie­la i dźwi­ga­niu codzien­ne­go krzyża. 

2. Jutro przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca ata­ku ter­ro­ry­stycz­ne­go na World Tra­de Cen­ter w Nowym Jor­ku. Niech dobry Bóg oka­że miło­sier­dzie wszyst­kim, któ­rzy zgi­nę­li w ter­ro­ry­stycz­nych zamachach. 

3. W czwar­tek, 14 wrze­śnia, będzie­my obcho­dzi­li świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. Zosta­ło ono usta­no­wio­ne na pamiąt­kę poświę­ce­nia wybu­do­wa­nej w IV wie­ku w Jero­zo­li­mie bazy­li­ki Krzy­ża Świę­te­go i odna­le­zie­nia reli­kwii Krzy­ża Chry­stu­sa. To świę­to przy­po­mi­na nam, że „Zba­wie­nie przy­szło przez krzyż”. Dla­te­go dla nas, chrze­ści­jan, krzyż pozo­sta­je szcze­gól­nym zna­kiem. Odpust para­fial­ny będzie­my uro­czy­ście cele­bro­wać w nie­dzie­lę 17 wrze­śnia o godz. 12.00. Na sumę odpu­sto­wą, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył ks. Grze­gorz Rin­gel, zapra­szam całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Tego dnia o 15.00 zapra­szam wszyst­kich para­fian i gości do naszej świą­ty­ni na Godzi­nę Miło­sier­dzia, a po niej do odda­nia czci Świad­kom Miło­sier­dzia przez uca­ło­wa­nie ich reli­kwi, zaś o 16.00 w Orzeł­ku moż­li­wość obej­rze­nia prac doko­na­nych w ostat­nim cza­sie, a następ­nie kawa i lody. Pro­szę, by w cią­gu tygo­dnia skła­dać w Kapli­cy Miło­sierdzia inten­cje, w któ­rych modlić się będzie­my pod­czas nabo­żeń­stwa. Od czwart­ku zapra­szam na Tri­du­um, któ­re pomo­że nam lepiej przy­go­to­wać się do ducho­we­go prze­ży­cia dnia odpu­sto­we­go. Oka­zja do spo­wie­dzi św. sobo­tę od godz. 11.00 do 11.45.

4. W śro­dę na godz. 15.00 zapra­szam do sprzą­ta­nia kościo­ła i obejścia.

5. W pią­tek, 15 wrze­śnia, w litur­gii wspo­mi­na­my Naj­święt­szą Mary­ję Pan­nę Bolesną.

6. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Dziś moż­na nabyć Misyj­ne Dro­gi, a w nich doda­tek dla dzieci.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową instruk­cję bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go naszej świą­ty­ni, za wszel­ką pomoc, a zwłasz­cza za ofia­ry i dary sto­łu na odpust para­fialny, a tak­że za wspar­cie prze­ka­za­ne na wypo­sa­że­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.