03. września 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 3 września 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

1. Dziś ostat­nia nie­dzie­la waka­cji. Eucha­ry­stia sta­no­wi cen­trum nie­dzie­li i życia chrze­ści­jań­skie­go. Niech spra­wo­wa­nie tajem­ni­cy pas­chal­nej Chry­stu­sa umac­nia nas na dro­dze podej­mo­wa­nia codzien­nych obo­wiąz­ków. Dziś pro­si­my Boga, aby wszyst­ko co dobre w nas, nie­ustan­nie umac­niał i strzegł.

2. Jutro, 4 wrze­śnia, począ­tek nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go. Zapra­szam dzie­ci i mło­dzież, rodzi­ców, wycho­waw­ców i nauczy­cie­li na Mszę św. o godz. 7.30. Będzie­my pro­si­li o Boże bło­go­sła­wień­stwo na trud pra­cy i nauki oraz o odpo­wie­dzial­ność za wymiar ducho­we­go życia mło­de­go poko­le­nia.

3. W śro­dę na godz. 18.30 zapra­szam na Eucha­ry­stię, a po niej na spo­tka­nie Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W pią­tek, 8 wrze­śnia, przy­pa­da świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. W Pol­sce ten litur­gicz­ny obchód nazy­wa­ny jest popu­lar­nie świę­tem Mat­ki Bożej Siew­nej. Przez wsta­wien­nic­two Maryi będzie­my modlić się za wszyst­kich pra­cu­ją­cych na roli, aby ich pra­ca i trud wyda­wa­ły bło­go­sła­wio­ne owo­ce. Bło­go­sła­wień­stwo ziar­na siew­ne­go po każ­dej Mszy św.

5. Za tydzień o godz. 12.00 w Zamar­tem odpust ku czci Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. My zaś powo­li zbli­ża­my się do nasze­go para­fial­ne­go odpu­stu Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go któ­ry, prze­ży­wać będzie­my 17 wrze­śnia. Pro­szę o pomoc i włą­cza­nie się w przy­go­to­wa­nie tej uroczystości.

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Mat­ki Bożej. 

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

8. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za wszel­ką pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Aktu­al­nie sta­ra­my się o mini­mal­ne wypo­sa­że­nie pokoi Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, by nie­ba­wem roz­po­cząć dzia­łal­ność, któ­ra pozwo­li gro­ma­dzić środ­ki na wykoń­cze­nie 2 pię­tra i pro­wa­dzić Ośro­dek w peł­ni. Gdy­by ktoś chciał i mógł wes­przeć zakup mate­ra­cy, koł­der, podu­szek, prze­ście­ra­deł i poście­li, to gorą­co zapra­szam i z góry dzię­ku­ję za pomoc. W dniu odpu­stu Dom będzie otwar­ty do zwie­dza­nia i przy­go­to­wa­na będzie kawa oraz coś słod­kie­go. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na wyma­ga­ną instruk­cję bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go naszej świą­ty­ni.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.