27. sierpnia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA 27 sierpnia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś dwu­dzie­sta pierw­sza nie­dzie­la zwy­kła w roku litur­gicz­nym. Modli­my się we wspól­no­cie Kościo­ła, aby­śmy wśród zmien­no­ści świa­ta tam wznie­śli nasze ser­ca, gdzie są praw­dzi­we rado­ści. Niech wśród naszych codzien­nych obo­wiąz­ków tego tygo­dnia nie zabrak­nie tro­ski o bli­skość Pana i war­to­ści nieprzemijające. 

2. Przed nami ostat­nie dni waka­cyj­ne­go odpo­czyn­ku. Dzię­ku­je­my Bogu za czas waka­cji i urlo­pów, za wszel­kie dobro, któ­re­go doświad­czy­li­śmy, i za ludzi, któ­rych Bóg posta­wił na naszej drodze. 

3. We wto­rek, 29 sierp­nia, w litur­gii będzie­my wspo­mi­na­li Męczeń­stwo Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la. Za wier­ność Bogu i Jego pra­wu został zamor­do­wa­ny na roz­kaz kró­la Hero­da. Tym samym stał się kolej­nym pro­ro­kiem, któ­ry oddał życie, będąc gło­si­cie­lem Bożej prawdy. 

4. W pią­tek, 1 wrze­śnia przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Naszą modli­tew­ną pamię­cią będzie­my ogar­nia­li wszyst­kich, któ­rzy zgi­nę­li w obro­nie naszej Ojczy­zny.

5. Odwie­dzi­ny cho­rych w I pią­tek od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.30 do 17.15 i pół godzi­ny przed ostat­nią Mszą św. Zapra­szam zwłasz­cza dzie­ci i mło­dzież, któ­rzy w ponie­dzia­łek 4 wrze­śnia roz­pocz­ną nowy rok szkol­ny i katechetyczny.

6. Mobil­ne Cen­trum Badań orga­ni­zu­je bada­nia pod kątem: miaż­dży­cy tęt­nic, oste­opo­ro­zy kości, wydol­no­ści płuc i oskrze­li. Bada­nia odbę­dą się w Ambu­lan­sie Dia­gno­stycz­nym jutro, 28 sierp­nia o godz. 13.00 na par­kin­gu przed kościo­łem. Szcze­gó­ły na plakacie.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za pomoc w wie­lu pra­cach, a tak­że za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Doży­nek, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cią­gle jesz­cze moż­na wes­przeć budo­wę szko­ły pro­wa­dzo­nej przez s. Idę w Koudan­deng w Kamerunie.

8. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Jasno­gór­skiej Pani.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.