20. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 21.05–28.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Tekla Kołat­ka- 20 r. śm. i Józef

Nabo­żeń­stwo majo­we

9.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

11.00 + Wacła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 11.00 pogrzeb: + Fran­cisz­ka Rekowska

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

Śr 17.30 + Mar­ta, Robert i Hen­ryk Gap­pa oraz Wale­ria i Franciszek

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Czw 17.00 Nabo­żeń­stwo majowe

17.30 dz-błag w dniu uro­dzin dla Alek­san­dry i ks. Pio­tra- int. od Przyjaciół

Pt 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- int. od cór­ki Andżeliki

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jadwi­ga Guzin­ska- r. śm.

Sob 17.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kiedrowicz

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Kazi­mierz i Kazi­mie­ra Narloch, Wero­ni­ka i Ryszard Łobo­da oraz Wale­ria Dziemecka

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 4 r. śm.

9.30 + Cze­sław, Maria i Sta­ni­sław Lel­la oraz z rodzi­ny Placzyńskich

Nabo­żeń­stwo majo­we

11.00 dz-błag z oka­zji 46 uro­dzin i 21 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

Komentowanie zostało zamknięte.