13. maja 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY 14 maja 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś szó­sta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Niech udział w tajem­ni­cy pas­chal­nej Jezu­sa Chry­stu­sa, cele­bro­wa­nej w Eucha­ry­stii, umac­nia naszą miłość do Zmar­twych­wsta­łe­go Pana i poma­ga zacho­wy­wać Jego sło­wa w codzien­nym życiu. 

2. Jutro, w ponie­dzia­łek, począ­tek Dni modlitw o uro­dza­je i za kra­je gło­du­ją­ce. Przez trzy kolej­ne dni będzie­my pro­si­li o obfi­te plo­ny, bło­go­sła­wień­stwo Boże i sza­cu­nek dla pra­cu­ją­cych na roli, a tak­że o to, aby nigdzie na świe­cie nie bra­ko­wa­ło ludziom pod­sta­wo­wych środ­ków do życia. 

3. We wto­rek, 16 maja, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, patro­na Polski.. 

4. W czwar­tek, 18 maja, przy­pa­da 103 rocz­ni­ca ziem­skich uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Dzię­kuj­my Bogu za dar tego Wiel­kie­go Świad­ka Miłosierdzia.

 

5. W pią­tek, 19 maja roz­pocz­nie­my nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świętego. 

6. Oso­by, któ­re nie ukoń­czy­ły jesz­cze kur­su przed­mał­żeń­skie­go, a pla­nu­ją w tym lub przy­szłym roku zawrzeć sakra­men­tal­ny zwią­zek mał­żeń­ski zapra­sza­my na „Week­end dla narze­czo­nych” w Dużej Cer­kwi­cy w dniach 9–11 czerw­ca br. Szcze­gó­ły i zapi­sy na stro­nie www.dobry-początek.pl.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go (827 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by naszej para­fii, a tak­że na powsta­ją­cy Dom Reko­lek­cyj­ny w Orzeł­ku, za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.