07. maja 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 7 maja 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś pią­ta nie­dzie­la Wiel­ka­no­cy. Po raz kolej­ny gro­ma­dzi­my się na Świę­tej Wie­cze­rzy, aby pokrze­piać się sło­wem Bożym i Chle­bem eucha­ry­stycz­nym. Umoc­nie­ni Boży­mi dara­mi będzie­my wkra­czać w nowe wyzwa­nia kolej­ne­go tygo­dnia i dawać świa­dec­two wia­ry w Zmar­twych­wsta­łe­go Pana. 

2. W ponie­dzia­łek, 8 maja, przy­pa­da uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Polski. 

3. Gorą­co zapra­szam na codzien­ne nabo­żeń­stwa majo­we. Tyle róż­nych inten­cji towa­rzy­szy nasze­mu życiu. Wyko­rzy­staj­my kolej­ną szan­sę, któ­rą daje nam Chry­stus oraz Jego i nasza Mat­ka, Maryja.

4. W śro­dę zapra­szam na godz. 10.00 na Mszę św., a potem na poświę­ce­nie obe­li­sku upa­mięt­nia­ją­ce­go powsta­nie Soli­dar­no­ści Rol­ni­ków Indy­wi­du­al­nych na tere­nie Gmi­ny Chojnice.

5. Wszyst­kich uda­ją­cych się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Włoch pro­szę o wpła­tę 2 czę­ści zalicz­ki. W przy­szłym roku w dniach od 2 do 10 lute­go ( ferie zimo­we woje­wódz­twa pomor­skie­go) orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej. Pro­gram szcze­gó­ło­wy i cena będą poda­ne w naj­bliż­szych dniach. Licz­ba miejsc ograniczona. 

6. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za życz­li­wość i wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na pły­ty gra­ni­to­we osła­nia­ją­ce fila­ry naszej świą­ty­ni i ich montaż.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz opie­ki Naj­święt­szej Maryi Panny.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.