26. marca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 marca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś, w pią­tą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu roz­po­czy­na­my część tego okre­su litur­gicz­ne­go, któ­ra będzie mia­ła cha­rak­ter pasyj­ny. Modli­my się, aby­śmy gor­li­wie naśla­do­wa­li miłość Chry­stu­sa, któ­ry oddał wła­sne życie za zba­wie­nie świa­ta. Niech roz­wa­ża­nie męki Zba­wi­cie­la poma­ga nam podej­mo­wać codzien­ny trud i prze­ży­wać go w łącz­no­ści ze Zba­wi­cie­lem. Od dziś zgod­nie z tra­dy­cją w kościo­łach zasła­nia­ne są krzyże. 

2. Roz­pocz­nie­my w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­post­ne, a pro­wa­dzi je o. Syl­we­ster Mać­kie­wicz OMI z klasz­to­ru Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej w Łebie, któ­re­go gorą­co wita­my w naszej wspól­no­cie oraz zapew­nia­my o pamię­ci i modli­twie. Jutro i we wto­rek zło­ży­my, jako nasze podzię­ko­wa­nie, kolek­tę na potrze­by Zgro­ma­dze­nia Księ­ży Misjo­na­rzy. Pole­cam ją szcze­gól­nej Waszej ofiarności.

3. W czwar­tek prze­ży­wać będzie­my dzień wizy­ta­cji kano­ni­czej, któ­rą prze­pro­wa­dzi ks. Bp Ryszard Kasy­na. Wizy­ta­cja zakoń­czy się o godz. 17.00 Mszą św. z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia. Tego dnia na 16.00 zapra­szam na spo­tka­nie do ple­ba­nii Radę Parafialną.

4. W pią­tek, 31 mar­ca zapra­sza­my na Eks­tre­mal­ną Dro­gę Krzy­żo­wą. Naj­krót­sza tra­sa z Orzeł­ka do Ogo­rze­lin (16 km) roz­pocz­nie się w Domu Reko­lek­cyj­nym o 19.30. Tam od godz. 19.00 moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O 20.00 Mszą św. w Zamar­tem roz­po­czę­cie tra­sy naj­dłuż­szej (43 km). W naszej świą­ty­ni ado­ra­cja cało­do­bo­wa, któ­rą łączy­my z ini­cja­ty­wą papie­ża Fran­cisz­ka 24 Godzi­ny dla Pana. Plan wywie­szo­ny w gablo­cie i poniżej. 

5. Naj­bliż­sza nie­dzie­la, 2 kwiet­nia, będzie Nie­dzie­lą Męki Pań­skiej, czy­li Nie­dzie­lą Pal­mo­wą. Będzie­my wspo­mi­nać uro­czy­sty wjazd Chry­stu­sa Pana do Jero­zo­li­my. Bło­go­sła­wień­stwo palm na każ­dej Mszy św. Uro­czy­sta pro­ce­sja z pal­ma­mi pod­czas Mszy Świę­tej o godz. 11.00.

6. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i przy­go­to­wa­nie reko­lek­cji oraz wizy­ta­cji, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień oraz w Wiel­ki Czwar­tek kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na kwia­ty i deko­ra­cję do Gro­bu Pańskiego. 

7. Inten­cje mszalne.

Ado­ra­cja „24 GODZINY DLA PANA

31 marca/1 kwiet­nia 2023 r.

18.00–19.00 Mela­nó­wek

19.00–20.00 Mela­no­wo

20.00–21.00 Coł­dan­ki

21.00–22.00 Coł­dan­ki Wybudowanie 

22.00–23.00 Wyb. pod Jerzmionki

23.00–0.00 Nowy Dwór- od Ogorzelin

0.00–1.00 Nowy Dwór- od Chojnic

1.00–2.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

2.00–3.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II

3.00–4.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I

4.00–5.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

5.00–6.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

6.00–7.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Pocztowa

7.00–8.00 Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

8.00–9.00 Sta­ry Dwór

9.00–10.00 Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul. Młyń­ska, ul. Ogro­do­wa, ul. Choj­nic­ka cz.I i ul. Zielona

10.00–11.00 Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II

11.00–12.00 Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne: 1,4,6,8 i 12

12.00–13.00 Wyb. Pod Lich­no­wy i oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

13.00–14.00 Kół­ko misyj­ne i kan­dy­da­ci do I Komu­nii św.

14.00–15.00 Sto­wa­rzy­sze­nie „Oca­le­nie” i młodzież 

15.00–16.00 Żywy Różaniec

17.15- zakoń­cze­nie adoracji

(w pią­tek 31 mar­ca od 19.00 do 1.00 moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Domu Reko­lek­cyj­nym w Orzełku)

 

zapra­szam i ser­ca błogosławię

Wasz ks. Piotr

Komentowanie zostało zamknięte.