26. marca 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.03–2.04.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywiccy

9.30 + Jan, Ste­fa­nia i Ber­nard Stoltmann

Gorz­kie Żale

11.00 + Ryszard i Adam Nowiccy

2) o Boże błog. i zdro­wie dla Damia­na oraz o siły i wspar­cie dla żony Anety

Pon 8.30 + dziad­ko­wie: Mar­ta i Sta­ni­sław oraz Mar­ta i Józef

17.30 + Kazi­mierz Pru­sa­czyk- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Wt 8.30 dzięk­czyn­na dla rodziny

11.00 w int. Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ogorzelinach

17.30 o siły, ulgę w cier­pie­niu i łaskę zdro­wia dla Teresy

Śr 17.30 + Józef War­din- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i Edmund Żalikowski

Czw 17.00 Msza św. wizy­ta­cyj­na z udzie­le­niem sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia pod prze­wod­nic­twem ks. Bp. Ryszar­da Kasyny

Pt 17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 + Boże­na Szu­piń­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska i rodzice

18.30 + Kazi­mierz Pru­sa­czyk — int. od rodzi­ny Prybów 

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz i Hele­na Drew­czyń­scy oraz ++ z rodzin oboj­ga stron

9.30 + Bogu­sław i Hele­na oraz z rodzi­ny Gostomskich

Gorz­kie Żale

11.00 + Jani­na Modrze­jew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Komentowanie zostało zamknięte.