19. marca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwar­ta nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, nazy­wa­na nie­dzie­lą „Laeta­re”, czy­li wiel­ko­post­ną nie­dzie­lą rado­ści. Jej nazwa wywo­dzi się od pierw­szych słów anty­fo­ny na wej­ście w języ­ku łaciń­skim: „Laeta­re, Jeru­sa­lem (…)”, czy­li: „Raduj się, Jero­zo­li­mo (…)”. Zewnętrz­nym wyra­zem rado­ści jest różo­wy kolor szat litur­gicz­nych. To znak, że zbli­ża­my się w wiel­ko­post­nym przy­go­to­wa­niu do świę­to­wa­nia miste­rium pas­chal­ne­go Jezu­sa Chrystusa.

2. Jutro, 20 mar­ca obcho­dzić będzie­my prze­nie­sio­ną z dziś uro­czy­stość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP. Jest to dzień modlitw za męż­czyzn i ojców oraz ich misję w koście­le, rodzi­nach i świe­cie. O godz. 17.00 odpust w Płociczu. 

3. W sobo­tę, 25 mar­ca, przy­pa­da uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Tego dnia obcho­dzi­my Dzień Świę­to­ści Życia. Życie czło­wie­ka jest naj­więk­szym darem Boga. Nikt nie ma pra­wa tego daru nisz­czyć. Tego dnia kolek­ta na fun­da­cję pro-life „Małych Stópek”.

4. W sobo­tę na wie­czor­nej Mszy św. o godz. 17.30 roz­pocz­nie­my w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Z racji wizy­ta­cji kano­nicz­nej potrwa­ją one do wtor­ku, a popro­wa­dzi je o. Syl­we­ster Mać­kie­wicz OMI z klasz­to­ru Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej w Łebie.

5. W tym roku po raz kolej­ny wie­le tysię­cy wier­nych podej­mie trud noc­nej wędrów­ki połą­czo­nej z roz­wa­ża­niem męki Chry­stu­sa. 31 mar­ca o 20.00 roz­po­czę­cie Mszą św. w Zamar­tem. Naj­krót­sza tra­sa z Orzeł­ka do Ogo­rze­lin (16 km) roz­pocz­nie się w Domu Reko­lek­cyj­nym o 19.30. Tam od godz. 19.00 moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. A u nas w koście­le ado­ra­cja cało­do­bo­wa, któ­rą łączy­my z ini­cja­ty­wą papie­ża Fran­cisz­ka 24 H dla Pana. Plan wywie­szo­ny będzie w gablo­cie. Bliż­sze infor­ma­cje na temat tej for­my Dro­gi Krzy­żo­wej i zapi­sy na stro­nie inter­ne­to­wej (www.edk.org.pl).

5. Zapra­szam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

6. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną z zeszłe­go tygo­dnia (2327,50 zł), za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na wspar­cie naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za skła­da­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej, a tak­że ofiar i darów sto­łu na przy­go­to­wa­nie reko­lek­cji oraz wizy­ta­cji kanonicznej.

7. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie: Piotr Nawroc­ki, kawa­ler z Kru­szy­na Kraj. i Aga­ta Guen­ther, pan­na z Nowe­go Dwo­ru- zapo­wiedź II.

Komentowanie zostało zamknięte.