12. marca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da już trze­cia nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu, w któ­rym wciąż na nowo sły­szy­my sło­wa Zba­wi­cie­la: „Nawra­caj­cie się, bli­skie jest kró­le­stwo nie­bie­skie”. Bóg daje nam czas poku­ty i nawrócenia.

2. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam kan­dy­da­tów do bierzmowania. 

3. Za dwa tygo­dnie roz­pocz­nie­my w naszej para­fii reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pod hasłem: Sen­sem moje­go życia jest… Popro­wa­dzi je o. Syl­we­ster Mać­kie­wicz OMI z klasz­to­ru Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej w Łebie. Będzie to rów­nież nasze bez­po­śred­nie przy­go­to­wa­nie do wizy­ta­cji kano­nicz­nej, któ­rą wraz bierz­mo­wa­niem zapla­no­wa­no na dzień 30 mar­ca. Gorą­co zachę­cam do sko­rzy­sta­nia z tych ducho­wych ćwi­czeń. Już teraz zapla­nuj­my dobrze czas, by niko­go tu nie zabrakło. 

4. Zapra­szam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na aktu­al­ne rachun­ki za prąd zuży­ty w naszej świą­ty­ni, za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na pomoc pol­skim misjo­na­rzom oraz za te wpła­co­ne na wspar­cie naszej para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Pan bło­go­sła­wi tym, któ­rzy mimo trud­nych cza­sów dzie­lą się i żyją wyobraź­nią miłosierdzia.

6. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie: Piotr Nawroc­ki, kawa­ler z Kru­szy­na Kraj. i Aga­ta Guen­ther, pan­na z Nowe­go Dwo­ru- zapo­wiedź I.

7. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.