12. marca 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 12.03–19.03.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Tere­sa- r. śm. i Ber­nard Januszewscy

9.30 dz-błag w dniu uro­dzin oraz o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodziny

Gorz­kie Żale

11.00 + Wie­sław Kie­dro­wicz oraz rodzice

Pon 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Wt 17.30 + Hen­ryk i Jani­na Sigmanscy

Śr 17.30 + Ste­fa­nia i Jan Kujawscy

Czw 17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły w wal­ce z cho­ro­bą dla Maria­na

Pt 16.30 Ado­ra­cja w ciszy

17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Joan­ny w dniu urodzin

Sob 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik i brat Kazimierz

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeństwo

Gorz­kie Żale

11.00 + Zofia, Anto­ni i Józef

Komentowanie zostało zamknięte.