05. marca 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 marca 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś przy­pa­da dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu. Kościół na róż­ne spo­so­by pra­gnie nam pomóc, aby­śmy ten świę­ty czas prze­ży­wa­li z jak naj­więk­szym pożyt­kiem. Przy­po­mi­nam, że w naszym koście­le w piąt­ki o godz. 17.00 razem z Chry­stu­sem i Jego bole­ją­cą Mat­ką prze­mie­rza­my Dro­gę krzy­żo­wą, a w każ­dą nie­dzie­lę po sumie roz­pa­mię­tu­je­my mękę Pana Jezu­sa pod­czas Gorz­kich żali. Wszyst­kich zachę­cam do licz­ne­go udzia­łu w tych nabożeństwach.

2. W Koście­le powszech­nym prze­ży­wa­my dziś nie­dzie­lę ad Gen­tes – Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Naszym wspar­ciem ducho­wym, a tak­że mate­rial­nym- poprzez zbiór­kę do puszek- obej­mu­je­my Pola­ków, któ­rzy gło­szą Ewan­ge­lię na krań­cach zie­mi. Oni bar­dzo czę­sto na wzór Chry­stu­sa cier­pią prze­śla­do­wa­nia i pła­cą naj­wyż­szą cenę z wła­sne­go życia za swo­ją posługę.

3. W śro­dę, 8 mar­ca, obcho­dzi­my Dzień Kobiet. Choć to świec­ka tra­dy­cja, pamię­taj­my w modli­twach o wszyst­kich nie­wia­stach, zwłasz­cza o mat­kach wie­lo­dziet­nych rodzin, o samot­nych pan­nach i wdo­wach, o kobie­tach poni­ża­nych w wie­lu czę­ściach świa­ta. Tego dnia zapra­szam do modli­twy w inten­cji kobiet. Zaś po Mszy św. spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierzmowania.

4. W tym roku po raz kolej­ny wie­le tysię­cy wier­nych podej­mie trud noc­nej wędrów­ki połą­czo­nej z roz­wa­ża­niem męki Chry­stu­sa. Eks­tre­mal­na Dro­ga Krzy­żo­wa jest szcze­gól­ną ini­cja­ty­wą pozwa­la­ją­ca ode­rwać się od codzien­nych spraw, by w ciszy i samot­no­ści roz­ma­wiać z Bogiem. 31 mar­ca o 20.00 roz­po­czę­cie Mszą św. w Zamar­tem. Bliż­sze infor­ma­cje na temat tej for­my Dro­gi Krzy­żo­wej na stro­nie inter­ne­to­wej (www.edk.org.pl).

5. Za dzi­siej­sze wspar­cie misjo­na­rzy oraz za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i wyko­na­ne pra­ce, a tak­że za wszel­ką życz­li­wość i zro­zu­mie­nie, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich do włą­cze­nia się w zbie­ra­nie jał­muż­ny wiel­ko­post­nej. Moż­na ją skła­dać do spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych skar­bo­nek lub do skrzyn­ki nowennowej.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

7. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.