28. lutego 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 lutego 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Prze­ży­wa­my pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, cza­su nawró­ce­nia, poku­ty, prze­mia­ny myśle­nia i życia. Uczyń­my wszyst­ko, co moż­li­we, by ten czas nie był dla nas tyl­ko kolej­nym Wiel­kim Postem, ale dopro­wa­dził nas do pogłę­bie­nia ducho­wej rela­cji z Bogiem, któ­ry wycho­dzi nam naprze­ciw, aby nas odnaleźć.

2. We wszyst­kie piąt­ki Wiel­kie­go Postu będzie­my roz­wa­żać mękę Pana Jezu­sa w cza­sie dro­gi krzy­żo­wej o godz. 17.00. W każ­dą nie­dzie­lę po sumie gorz­kie żale. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy odpusz­czo­ne już co do winy. Oprócz udzia­łu w nabo­żeń­stwie nale­ży wypeł­nić zwy­kłe warun­ki uzy­ska­nia odpu­stu: musi­my wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu, nawet powsze­dnie­go, musi­my być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą i pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez Ojca Świętego.

3. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

4. W I pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Spo­wiedź od godz. 16.00.

5. Za dzi­siej­sze ofia­ry zło­żo­ne do puszek na pomoc ofia­rom trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Cari­tas Pol­ska zapra­sza wszyst­kich, a więc dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, by w okre­sie Wiel­kie­go Postu włą­czy­li się w pomoc ofia­rom woj­ny, a tak­że oso­bom ubo­gim i misjom świę­tym poprzez zbie­ra­nie jał­muż­ny. Skar­bon­ki zosta­ną dostar­czo­ne w naj­bliż­szym cza­sie. Jał­muż­nę wiel­ko­post­ną moż­na rów­nież skła­dać do skrzyn­ki nowen­no­wej, aż do Nie­dzie­li Miłosierdzia.

6. Za tydzień przy­pa­da nie­dzie­la Ad gen­tes – Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na potrze­by misji.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.