21. lutego 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 19 lutego 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. W pro­ce­sie budo­wa­nia naszej wspól­no­ty z Panem Bogiem powin­ni­śmy pamię­tać, że każ­da nie­dzie­la jest dniem Pań­skim. Wła­śnie nie­dzie­la jest dniem zgro­ma­dze­nia litur­gicz­ne­go, dniem rodzi­ny chrze­ści­jań­skiej, rado­ści i odpo­czyn­ku od pra­cy, jest pod­sta­wą i rdze­niem całe­go roku litur­gicz­ne­go, jest głów­nym dniem cele­bro­wa­nia Eucha­ry­stii, ponie­waż jest to dzień zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Bio­rąc żywy i świa­do­my udział we Mszy Świę­tej, wska­zu­je­my na żywot­ność naszej wia­ry, umac­nia­my nasze powo­ła­nie do gło­sze­nia Ewan­ge­lii Chry­stu­so­wej w świecie.

2. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my 56. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Narodu. 

3. Koń­czy się już tego­rocz­ny kar­na­wał. W tym tygo­dniu, 22 lute­go, przy­pa­da Śro­da Popiel­co­wa. Otwie­ra ona świę­ty, szcze­gól­ny czas Wiel­kie­go Postu. Zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go wej­ścia na dro­gę poku­ty i nawró­ce­nia jest posy­pa­nie gło­wy popio­łem. Wiel­ki Post – czas poku­ty, postu, wyrze­czeń i modli­twy – ma słu­żyć nasze­mu nawró­ce­niu, ma przy­go­to­wać nasze ser­ca na owoc­ne prze­ży­cie rado­snych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pańskiego.

4. Pamię­taj­my, że w Popie­lec obo­wią­zu­je post ści­sły, pole­ga­ją­cy na wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i spo­ży­ciu jed­ne­go posił­ku do syta w cią­gu dnia. Pozo­sta­łe posił­ki muszą zostać ogra­ni­czo­ne co do ilo­ści. Ten post obo­wią­zu­je wszyst­kich pomię­dzy 18. a 60. rokiem życia. 

5. Od Śro­dy Popiel­co­wej do pierw­szej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu włącz­nie trwać będą Kwar­tal­ne dni modlitw o ducha pokuty. 

6. Nasze ducho­we wiel­ko­post­ne ćwi­cze­nia wzmoc­ni udział w nabo­żeń­stwach pasyj­nych: w Dro­dze krzy­żo­wej, któ­rą w naszym koście­le będzie­my cele­bro­wa­li w piąt­ki o godz.17.00 oraz w Gorz­kich żalach odpra­wia­nych w każ­dą nie­dzie­lę po sumie. Za udział w tych nabo­żeń­stwach może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, czy­li daro­wa­nie przez Boga kary docze­snej za grze­chy, któ­re zosta­ły odpusz­czo­ne co do winy. Odpust ten może­my ofia­ro­wać za sie­bie lub za zmarłych.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (2287,50 zł i 200 euro), za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień zale­gła zbiór­ka do puszek na pomoc ofia­rom trzę­sie­nia zie­mi w Tur­cji i Syrii.

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.