28. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 stycznia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych usta­no­wio­ny w 1954 roku. Módl­my się dzi­siaj za wszyst­kich dotknię­tych tą cho­ro­bą, aby zosta­li uzdro­wie­ni. Pro­śmy tak­że za tych, któ­rzy leczą i opie­ku­ją się cho­ry­mi, aby czy­ni­li to zawsze, sza­nu­jąc god­ność każ­de­go człowieka. 

2.W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

3. W czwar­tek, 2 lute­go, przy­pa­da świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, popu­lar­nie zwa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Będzie­my wspo­mi­nać dzień, kie­dy Mary­ja i Józef przy­nie­śli małe­go Jezu­sa do świą­ty­ni, aby ofia­ro­wać Go Panu. Pro­szę, by na litur­gię przy­nieść świe­ce, któ­re zosta­ną poświę­co­ne. Dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się do I Komu­nii św. i kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia zapra­szam na wie­czor­ną Eucha­ry­stię. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są pach­ną­ce świe­ce, któ­re są wyko­na­ne praw­dzi­we­go wosku psz­cze­le­go w cenie 12 zł, a tak­że okap­ni­ki ochron­ne po 3 zł. Do naby­cia są rów­nież nowe albu­my. Pro­szę o samoobsługę.

4. 2 lute­go obcho­dzi­my tak­że usta­no­wio­ny przez Świę­te­go Jana Paw­ła II Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą będzie­my wspie­rać wszyst­kich, któ­rzy odda­li się na służ­bę Bogu i ludziom w zgro­ma­dze­niach życia zakon­ne­go i insty­tu­tach świec­kich. Będzie­my pro­sić Boga o nowe powo­ła­nia do życia zakon­ne­go. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na wpar­cie zako­nów klauzurowych. 

5. W pierw­szy pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. pół godzi­ny przed każ­dą Eucha­ry­stią, a po nich obrzęd bło­go­sła­wień­stwa św. Bła­że­ja, chro­nią­ce­go od cho­rób gar­dła i głosu.

6. Za ofia­ry skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by naszej para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, w któ­rym roz­po­czę­li­śmy kolej­ne pra­ce remon­to­wo- budow­la­ne na 1 pię­trze, za wszel­ką bez­in­te­re­sow­ną pomoc i życz­li­wość oraz za ofia­ry kolę­do­we na rzecz para­fii, mini­stran­tów i orga­ni­stów, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. Wszyst­kim prze­ży­wa­ją­cym w naj­bliż­szym tygo­dniu dzień imie­nin, uro­dzin oraz inne jubi­le­usze życzę Boże­go świa­tła na dro­gach codzienności. 

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.