25. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 23 stycznia 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w całym Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go. W liście apo­stol­skim z wrze­śnia 2019 roku usta­na­wia­ją­cym tę nie­dzie­lę papież Fran­ci­szek napi­sał: „Cią­głe czy­ta­nie Pisma Świę­te­go i uczest­nic­two w Eucha­ry­stii pozwa­la­ją roz­po­znać oso­by nale­żą­ce do sie­bie nawzajem”.

2. Z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go w sobo­tę Dnia Bab­ci i w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Dnia Dziad­ka ser­decz­ną pamię­cią obej­mij­my nasze dro­gie bab­cie i dro­gich dziad­ków, módl­my się za tych żyją­cych i tych, któ­rzy ode­szli już do Pana.

3. W całym Koście­le trwa Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Doma­ga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”. Czyż na takie wezwa­nie może­my być obo­jęt­ni!? Tak bar­dzo upra­gnio­na przez Pana Jezu­sa jed­ność zosta­ła znisz­czo­na przez ludz­ką pychę i jest zgor­sze­niem dla świa­ta. Dla­te­go nie usta­waj­my w wysił­kach na rzecz jej przy­wró­ce­nia. W tej inten­cji ofia­ruj­my nasze modli­twy, tru­dy i cierpienia.

4. W śro­dę, 25 stycz­nia, przy­pa­da świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apo­sto­ła. Przez jego wsta­wien­nic­two pro­śmy o łaskę, aby Pan rów­nież nas zechciał nawró­cić. Tego nawró­ce­nia potrze­bu­je­my na co dzień.

5. Wszyst­kich uda­ją­cych się na para­fial­ną Piel­grzym­kę do Włoch pro­szę o pod­pi­sa­nie umo­wy i wpła­tę zaliczki.

6. Pro­gram kolę­dy. (załącz­nik)

7. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są rów­nież nowe albumy.

8. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, zwłasz­cza za hoj­ność kolę­do­wą w każ­dym jej wymia­rze, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.