09. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 8 stycznia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrzest Chry­stu­sa jest obja­wie­niem – epi­fa­nią. Jezus, któ­ry sta­je w sze­re­gu ludzi grzesz­nych i pra­gnie przy­jąć chrzest nawró­ce­nia z rąk Jana Chrzci­cie­la, obja­wia się świa­tu jako umi­ło­wa­ny Syn Boga, nazna­czo­ny mocą Ducha Świę­te­go, któ­ry przy­cho­dzi, by obja­wić Boga świa­tu. Ta nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pańskiego.

2. Trwa wizy­ta dusz­pa­ster­ska. Zapra­szam do zapo­zna­nia się programem.

3. Na 30 mar­ca br. został wyzna­czo­ny dla naszej para­fii dzień wizy­ta­cji kano­nicz­nej i bierz­mo­wa­nia. Uro­czy­sto­ściom tym będzie prze­wod­ni­czył Ks. Bp Ryszard Kasy­na. Pro­szę o pomoc w przy­go­to­wa­niu tego wydarzenia.

4. Zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy katolickiej. 

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę gra­ni­to­wych scho­dów w naszej świą­ty­ni oraz obu­do­wę fila­rów, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by naszej para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za ofia­ry kolę­do­we, rów­nież te dla orga­ni­stów i mini­stran­tów, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Niech Bóg sto­kroć wyna­gro­dzi tu na zie­mi hoj­ność Waszych serc, a kie­dyś przyj­mie do nieba.

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Bło­go­sła­wio­nej i pięk­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.