01. stycznia 2023 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 1 stycznia 2023 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Z wiel­kim smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość o śmier­ci eme­ry­to­wa­ne­go papie­ża Bene­dyk­ta XVI. Dzię­kuj­my Bogu, rów­nież w swo­ich indy­wi­du­al­nych modli­twach, za Jego dłu­gie życie oraz pięk­ny i mądry pontyfikat.

2. W pierw­szy dzień Nowe­go Roku Pań­skie­go 2023 Kościół cele­bru­je litur­gicz­ną uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. Dziś sta­je­my obok Maryi, pro­sząc Trój­je­dy­ne­go Boga o bło­go­sła­wień­stwo dla naszych rodzin, dla ojczy­zny i całe­go świa­ta. Nie wie­my, jaki ten rok będzie, ani co przy­nie­sie. Ale z wie­lo­wie­ko­wych doświad­czeń nasze­go naro­du wyni­ka, że Mat­ka Boga i nasza Mat­ka nigdy nas nie zawio­dła, zwłasz­cza w trud­nych chwi­lach. Wpa­truj­my się w Nią. Ona nosi­ła pod swo­im Ser­cem Źró­dło i Począ­tek nasze­go życia – Jezu­sa Chry­stu­sa, przez któ­re­go wszyst­ko się sta­ło, a bez Nie­go nic się nie sta­ło i nadal się nie dzie­je. Ona od począt­ku trwa­ła przy danym Bogu sło­wie, od zwia­sto­wa­nia, poprzez Betle­jem­ską Noc, aż po Gol­go­tę, wpi­su­jąc się w Boże dzie­ło odku­pie­nia. Pro­śmy Mary­ję, aby zba­wie­nie ofia­ro­wa­ne każ­de­mu z nas przez Jej Syna nie zosta­ło zmarnowane.

3. W Betle­jem anio­ło­wie gło­si­li chwa­łę Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Mary­ja, wyda­jąc na świat Boże­go Syna, sta­je się Kró­lo­wą Poko­ju. Dla­te­go dzi­siej­sza uro­czy­stość Bożej Rodzi­ciel­ki z ini­cja­ty­wy papie­ża Świę­te­go Paw­ła VI (list z 1967 r.) jest obcho­dzo­na jako Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludz­kość cią­gle potrze­bu­ją pokoju. 

4. U pro­gu tego nowe­go kalen­da­rzo­we­go roku jesz­cze bar­dziej otwórz­my się na miłość Bożą, aby mogła napeł­nić nasze domy, nasze rodzi­ny i stać się w nas źró­dłem życia Boże­go, z któ­re­go będą czer­pać inni. W ten spo­sób stwa­rza­my szan­sę speł­nie­nia się naszych naj­lep­szych życzeń, aby budu­jąc dom naszej rodzi­ny, naszej wspól­no­ty para­fial­nej i naszej ojczy­zny, pro­mie­nio­wać Bożym szczę­ściem, nie­za­leż­nie od tego, co posia­da­my i jaką dro­gą Pan Bóg nas pro­wa­dzi. Niech ten kolej­ny, roz­po­czy­na­ją­cy się rok 2023 dla nas wszyst­kich , dla naszych rodzin i gości, dla naszej wspól­no­ty para­fial­nej i dla naszej ojczy­zny będzie cza­sem praw­dzi­wie błogosławionym!

5. W śro­dę na wie­czor­ną Mszę św., a po niej na nowen­nę i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Różaniec.

6. W pią­tek, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li, któ­ra przy­po­mi­na, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę, któ­rą – zgod­nie z daw­nym pol­skim zwy­cza­jem – na drzwiach naszych domostw kre­śli­my pierw­sze lite­ry imion Mędr­ców ze Wscho­du: Kac­pra, Mel­chio­ra i Bal­ta­za­ra: C + M + B, doda­jąc cyfry Roku Pań­skie­go, ale co tłu­ma­czy­my rów­nież jako proś­bę, aby Chry­stus pobło­go­sła­wił nasz dom: „Chri­stus man­tio­nem bene­di­cat”. Takie ozna­ko­wa­nie drzwi naszych domów posia­da ran­gę świa­dec­twa wia­ry wobec naszych bra­ci i sióstr, któ­rzy od nas tego świa­dec­twa żąda­ją i na nie ocze­ku­ją. W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go rok­rocz­nie obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Pomo­cy Misjom i Misyj­ny Dzień Dzie­ci. Kolek­ta będzie prze­zna­czo­na na misje, jak rów­nież wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do Anioł­ka przy żłóbku.

7. Z racji przy­pa­da­ją­cej piąt­ko­wej uro­czy­sto­ści odwie­dzi­ny cho­rych w czwar­tek od godz.9.00. Oka­zja do spo­wie­dzi św. pół godz. przed Mszą św.

8. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić świę­to Chrztu Pań­skie­go, któ­re koń­czy litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pańskiego.

9. W naszej Para­fii roz­po­czy­na­ją się dorocz­ne odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie, tak zwa­na kolę­da. Pamię­taj­my, że kapłan przy­cho­dzi do naszych domów i miesz­kań, a przede wszyst­kim do rodzin z bło­go­sła­wień­stwem Bożym. Cało­ścio­wy plan wywie­szo­ny w gablocie.

10. Za wszel­kie ofia­ry prze­ka­za­ne na potrze­by para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za pomoc, zro­zu­mie­nie i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na spła­tę zamon­to­wa­nych już gra­ni­to­wych scho­dów w naszej świą­ty­ni oraz obu­do­wę fila­rów. Ofia­ry kolę­do­we w cało­ści będą prze­ka­za­ne na inwe­sty­cje w para­fii. Módl­my się w tych dniach szcze­gól­nie za tych, któ­rzy nie zna­jąc dobrze Kościo­ła, ata­ku­ją go oraz posłu­gu­ją­cych w nim kapła­nów i oso­by świeckie.

11. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.