27. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU 27 listopada 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nowy rok litur­gicz­ny i dusz­pa­ster­ski w Koście­le w Pol­sce będzie­my prze­ży­wać pod hasłem: Wie­rzę w Kościół Chrystusowy.

2. W tym roku Rora­ty prze­ży­wać będzie­my pod hasłem: Z naro­dze­niem Jezu­sa było tak… Spo­tka­nia roz­po­czy­nać się będą Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia o godz. 17.15, a w sobo­ty o 16.15. Ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych niech tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wu­ją kolo­ro­we ser­dusz­ka, a na nich wypi­szą dobre uczyn­ki i adwen­to­we posta­no­wie­nia. Dzie­ci będą zbie­ra­ły ele­men­ty ukła­dan­ki. Każ­de­go dnia loso­wa­nie nagród. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia będą uczest­ni­czyć w Rora­tach przy­naj­mniej trzy razy w tygo­dniu. Pro­szę wszyst­kich, rów­nież doro­słych, o przy­no­sze­nie lam­pio­nów, a tak­że by nimi roz­świe­tlać dro­gę do kościo­ła. Będzie to pięk­ne świa­dec­two zwłasz­cza dla tych, któ­rzy tę dro­gę zagu­bi­li oraz dla wszyst­kich, któ­rzy zapo­mi­na­ją o tym co w życiu najważniejsze.

3.W śro­dę, 30 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na. Kościół zachę­ca, by tego dnia uczest­ni­czyć we Mszy św. nie z obo­wiąz­ku, ale z potrze­by serca.

4. W I pią­tek odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i Ado­ra­cję w ciszy. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od g. 16.00.

5. Przy­szła nie­dzie­la to od wie­lu lat Dzień Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. W naszej Ojczyź­nie do puszek będą zbie­ra­ne ofia­ry na ten cel. 

6. Zachę­cam do lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. W zakry­stii i biu­rze para­fial­nym moż­na nabyć poświę­co­ne opłatki.

7. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za upo­min­ki i sło­dy­cze na rora­ty, za wyko­na­nie pięk­nej deko­ra­cji, a tak­że za ofia­ry na upięk­sze­nie szop­ki, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Kolek­ty z rorat będą prze­zna­czo­ne na codzien­ne ogrza­nie kościo­ła. Przez cały Adwent do pusz­ki nowen­no­wej moż­na skła­dać ofia­ry na przy­bo­ry szkol­ne dla Afry­kań­skich dzie­ci z miej­sco­wo­ści Koudan­deng, gdzie dyrek­tor­ką szko­ły jest s. Ida Bujak.

8.Nasza Para­fia orga­ni­zu­je piel­grzym­kę do Włoch. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.