20. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 20 listopada 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go, w któ­rą obcho­dzi­my uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka mło­dzież gro­ma­dzi się, aby obcho­dzić Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. Ogar­nij­my ludzi mło­dych ser­decz­ną modli­twą, aby wzra­sta­li w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz zawsze żyli w bli­sko­ści Chrystusa.

2. Dziś modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my nasze Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne w Pel­pli­nie. Dzię­ku­ję kle­ry­ko­wi Kac­pro­wi za obec­ność oraz za zło­żo­ne świa­dec­two. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapra­sza­my mło­dzież na spotkanie.

3. Po sumie wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz Akt poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Ser­cu Pana Jezu­sa. Za odmó­wie­nie tego aktu dzi­siaj moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami. 

4. We wto­rek, 22 listo­pa­da, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da wspo­mnie­nie Świę­tej Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki muzy­ki kościel­nej. Wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w tro­skę o muzy­kę kościel­ną w naszej para­fii, a więc panu orga­ni­ście Ada­mo­wi, Bart­ko­wi oraz tym, któ­rzy śpie­wem włą­cza­ją się czyn­nie w litur­gię, skła­dam ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za pięk­ną służ­bę i życzę obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa w dal­szej posłudze. 

5. W sobo­tę na godz. 13.00 zapra­szam do kawia­ren­ki para­fial­nej na spo­tka­nie wszyst­kich mini­stran­tów oraz tych chłop­ców, któ­rzy chcą zostać kan­dy­da­ta­mi na mini­stran­tów i lektorów.

6. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da pierw­sza nie­dzie­la Adwen­tu. Roz­pocz­nie­my czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia i przy­go­to­wa­nia na spo­tka­nie z Panem. Naj­pierw na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa na koń­cu cza­sów, a tak­że na świę­to­wa­nie pierw­sze­go przyj­ścia Pana na ziemię. 

7. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Mat­ki Najświętszej. 

8. Za dzi­siej­sze ofia­ry na WSD w Pel­pli­nie, za ostat­nią kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej posadz­ki w koście­le (2365 zł), za wszel­ką pomoc i wpar­cie para­fii oraz powsta­ją­ce­go Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.