12. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 13.11. 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. W dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da od 2009 roku obcho­dzi­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Naszą modli­twą wspie­ra­my dzi­siaj chrze­ści­jan na całym świe­cie, któ­rzy nie mogą swo­bod­nie wyzna­wać swo­jej wia­ry. Z powo­du wia­ry cier­pią prze­śla­do­wa­nie, a nie­jed­no­krot­nie tak­że odda­ją życie. Niech nasza modli­twa wypra­sza im wol­ność w wyzna­wa­niu wia­ry i wypeł­nia­niu codzien­nych obowiązków. 

2. Dziś tak­że z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. To szcze­gól­na oka­zja, aby zauwa­żyć cier­pią­cych z powo­du bra­ku pod­sta­wo­wych środ­ków do życia. Wszyst­kie te oso­by ogar­nia­my modlitwą. 

3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 20 listo­pa­da, przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Będzie to ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. O godz. 12.00 odpust w Jeleń­czu. A w naszej para­fii gościć będzie­my kle­ry­ka Kac­pra z III roku Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Pel­pli­nie, któ­ry podzie­li się z nami świa­dec­twem swo­je­go powo­ła­nia. Po Mszy św. o godz.11.00 spo­tka­nie dla mło­dzie­ży. Obo­wiąz­ko­wo niech przyj­dą na nie wszy­scy kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia. Tego dnia modli­twą i ofia­rą wes­prze­my naszą Die­ce­zjal­ną Uczelnię.

4. Kart­ki na wypo­min­ki rocz­ne moż­na skła­dać do koń­ca listopada.

5. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę wraż­li­wo­ści na Boże natchnie­nia, odwa­gi w dawa­niu świa­dec­twa wia­ry oraz opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. 

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej posadz­ki naszej świą­ty­ni, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii i powsta­ją­ce­go domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. 

7. W tym roku chce­my roz­bu­do­wać naszą pięk­ną szop­kę, zwłasz­cza wzbo­ga­cić ją o figur­ki rucho­me, aby w tych nie­spo­koj­nych cza­sach było nie tyl­ko w dzie­ciach, ale i doro­słych wię­cej rado­ści i nadziei. Gdy­by ktoś chciał pomóc w tym zakre­sie to pro­szę o kon­takt. Dzię­ku­ję tym, któ­rzy dali pomysł i już wspar­li tę inicjatywę. 

8. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.