10. listopada 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 6 listopada 2022 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzy­dzie­sta dru­ga nie­dzie­la zwy­kła w roku kościel­nym. Bła­ga­my Boga, aby odda­lił od nas łaska­wie wszel­kie prze­ciw­no­ści, aby­śmy wol­ni od nie­bez­pie­czeństw duszy i cia­ła, mogli swo­bod­nie Mu służyć. 

2. W śro­dę, 9 listo­pa­da, przy­pa­da świę­to Poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej. Bazy­li­ka na Late­ra­nie jest kościo­łem kate­dral­nym bisku­pa Rzy­mu, czy­li papie­ża. Nad wej­ściem wid­nie­je napis w języ­ku łaciń­skim: „Mat­ka i Gło­wa wszyst­kich kościo­łów Mia­sta i Świa­ta”. Do XIV wie­ku sta­no­wi­ła ona cen­trum życia Kościo­ła. To świę­to to tak­że wyraz naszej jed­no­ści z następ­cą Świę­te­go Pio­tra – papie­żem Franciszkiem.

3. W pią­tek, 11 listo­pa­da, przy­pa­da Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Zapra­szam na wspól­ną modli­twę w inten­cji naszej ojczy­zny. Modli­tew­ną pamię­cią będzie­my ogar­niać wszyst­kich, któ­rzy zgi­nę­li w wal­ce o jej wol­ność. Niech zewnętrz­nym zna­kiem nasze­go świę­to­wa­nia będzie wywie­szo­na fla­ga narodowa. 

4. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 13 listo­pa­da, przy­pa­da obcho­dzo­ny od 2009 roku Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym (zawsze w dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da). Tak­że tego dnia będzie­my obcho­dzić już po raz pią­ty usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Przed kościo­ła­mi zbiór­ka do puszek na cier­pią­cy Kościół prze­śla­do­wa­ny w Ukrainie.

5. Dzie­ci, któ­re uczest­ni­czy­ły we wszyst­kich wyzna­czo­nych nabo­żeń­stwach różań­co­wych pro­szę, aby zgło­si­ły się z wykle­jan­ka­mi w zakry­stii lub biu­rze parafialnym.

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę otwar­to­ści na Boże sło­wo oraz odwa­gi w podej­mo­wa­niu codzien­nych obowiązków.

7. Za ofia­ry wspo­min­ko­we, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku oraz za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce i życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na na spła­tę nowej posadz­ki w kościele.

8. Od ponie­dział­ku do śro­dy biu­ro para­fial­ne będzie nieczynne.

9. Inten­cje mszalne.

Komentowanie zostało zamknięte.