15. września 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 11.09 – 18.09.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Paweł Mich- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 dz-błag dla wszyst­kich miesz­kań­ców sołectw i para­fii Ogo­rze­li­ny- int. od Soł­ty­sa Jarosława

11.00 dz-błag dla całej rodziny

Pon 17.30 o Boże błog., łaskę zdro­wia i szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Małgorzaty

Wt 17.30 + Kazi­mierz Socha­czew­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Czw 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

2) przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

TRIDUUM I

Pt 18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- w dniu ziem­skich urodzin

2) za para­fian i dobrodziejów

TRIDUUM II

Sob 17.30 + Hen­ryk i Jani­na Sigmanscy

TRIDUUM III

18.30 + Łukasz Gostomski‑w dniu ziem­skich ur. i Krzysz­tof Skór­czew­ski- r. śm.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich ur.

2) + Fran­ci­szek i Anna Otto

9.30 + Jan Beger i rodzice

2) dz-błag dla Mie­czy­sła­wa z oka­zji 60 r. ur.

12.00 Suma odpu­sto­wa w int. para­fian, gości i dobrodziejów

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.