08. stycznia 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 9 stycznia 2022 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś w litur­gii cele­bru­je­my świę­to Chrztu Pań­skie­go. Jezus sta­je w gro­nie grzesz­ni­ków, aby przy­jąć chrzest nawró­ce­nia od Jana. Od tej chwi­li roz­po­czy­na publicz­ną dzia­łal­ność, gło­sze­nie kró­le­stwa Boże­go i wzy­wa­nie do nawrócenia.

2. Dzi­siej­szy dzień to oka­zja, aby wspo­mnieć sakra­ment chrztu świę­te­go. Chrzest Jano­wy był zapo­wie­dzią praw­dzi­we­go chrztu. Przez ten sakra­ment zosta­li­śmy złą­cze­ni z Chry­stu­sem i włą­cze­ni do Kościo­ła. Niech dzi­siej­szy dzień będzie dniem wdzięcz­no­ści za naszych rodzi­ców, rodzi­ców chrzest­nych, któ­rzy wyzna­jąc wia­rę, przy­nie­śli nas do świą­ty­ni, aby­śmy mogli dostą­pić odro­dze­nia z wody i Ducha Świętego.

3. Dziś koń­czy się litur­gicz­ny okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Kolę­dy tra­dy­cyj­nie moż­na śpie­wać do 2 lutego.

4. W śro­dę, 12 stycz­nia, Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy po Mszy św. o godz. 16.30.

5. Msze św. kolę­do­we od ponie­dział­ku do piąt­ku o 17.30. Poświę­ce­nie nowych domów i miesz­kań na zaproszenie.

6. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści Bożych łask oraz wzra­sta­nia w wie­rze, nadziei i miłości.

7. Za dzi­siej­sze ofia­ry na kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę ostat­niej raty za nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni, za ofia­ry kolę­do­we, rów­nież te dla mini­stran­tów, za wszel­kie wpar­cie para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za wyko­na­ne pra­ce, za dary sto­łu oraz wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Pona­wiam swo­ją proś­bę o pomoc w poszu­ka­niu dobro­dzie­jów na wypo­sa­że­nie Kapli­cy w Orzeł­ku. Dzię­ku­ję za dotych­cza­so­we ufun­do­wa­nie Taber­na­ku­lum, obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go oraz 10 sta­cji Dro­gi Krzyżowej.

8. zachę­cam do naby­wa­nia i lek­tu­ry pra­sy kato­lic­kiej. Dziś do odbio­ru nowy Pielgrzym.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 9.02–16.01.2022 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa- 8 gr.

9.30 + Miro­sław-13 r. śm., Ste­fan, Kla­ra i Wan­da Daniels

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Pon 16.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

+ Tere­sa- 9 gr. (poza parafią)

17.30 w int. miesz­kań­ców Nowe­go Dwo­ru (całość)

Wt 16.30 + Tere­sa- 10 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne­go 3, 5, 9, 11 i 13

Śr 16.30 + Tere­sa- 11 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne­go 1,4,6,8 i 12

Czw 16.30 + Tere­sa- 12 gr.

17.30 w inten­cji miesz­kań­ców Dwor­ca, ul. Młyń­skiej, ul. Ogro­do­wej,  ul. Zie­lo­nej i ul. Choj­nic­kiej cz.I

Pt 16.30 + Tere­sa- 13 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Melanówka

Sob 16.30 + Tere­sa- 14 gr.

17.30 + Hen­ryk- z oka­zji ziem­skich imie­nin i Jani­na Sigmanscy

Ndz 7.45 + Tere­sa- 15 gr.

9.30 + Piotr Pasz­ke- int. od żony i córek

11.00 + Ade­la, Feliks i Ewa oraz z rodziny

 

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2022 R.

03.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

04.01.2022 (wto­rek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

05.01.2022 (śro­da)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II

10.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

11.01.2022 (wto­rek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś Słoneczne:3, 5,7,9,11 i 13

12.01.2022 ( śro­da)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

13.01.2022 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

14.01.2022 (pią­tek) Melanówek

17.01.2022 (ponie­dzia­łek) Melanowo

18.01.2022 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

19.01.2022 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

20.01.2022 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II oraz Dom Nauczyciela

21.01.2022 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!

Komentowanie zostało zamknięte.