03. stycznia 2022 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 stycznia 2022 została wyłączona · Kategorie:Intencje

1. W pierw­szą nie­dzie­lę nowe­go roku pra­gnie­my powie­rzyć Chry­stu­so­wi ten nowy czas. Jesz­cze w kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia dostrze­ga­my Jezu­sa, któ­ry przy­cho­dzi, aby nas odku­pić, by nadać sens naszym dniom, by uka­zać per­spek­ty­wę wiecz­no­ści, do któ­rej jeste­śmy zaproszeni.

2. W czwar­tek, 6 stycz­nia, przy­pa­da uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, w naszej tra­dy­cji zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Przy­po­mi­na nam ona, że Syn Boży przy­szedł do ludzi wszyst­kich naro­dów, ras i języ­ków. Tego dnia w koście­le pobło­go­sła­wi­my kadzi­dło i kre­dę. Są przy­go­to­wa­ne spe­cjal­ne zesta­wy, zawie­ra­ją­ce samo­za­pal­ny węgie­lek. Kadzi­dło pro­szę roz­pa­lić na żaro­od­por­nym naczy­niu w dzień Mszy św. kolę­do­wej, a kre­dą ozna­czyć drzwi naszych domów i miesz­kań. Kolek­ta tego dnia oraz wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne do „Anioł­ka” przy żłób­ku są prze­zna­czo­ne na misje św.

3. Odwie­dzi­ny cho­rych w pią­tek od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od godz. 16.30.

4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła , jak rok temu, inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Pro­szę, aby­ście przy­no­si­li w bute­lecz­kach lub innych naczy­niach wodę, któ­rą poświę­ci­my w koście­le, a Wy dopeł­nia­jąc obrzę­dy w obec­no­ści całej rodzi­ny, po wspól­nej modli­twie, pokro­pi­cie nią wasze domy i miesz­ka­nia. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB. Ofia­ry kolę­do­we, będą prze­zna­czo­ne w cało­ści na potrze­by nasze­go kościo­ła. Pro­szę rów­nież o wspar­cie naszych mini­stran­tów, któ­rzy po bło­go­sła­wień­stwie kolę­do­wym będą sta­li z pusz­ką przy głów­nych drzwiach świą­ty­ni. Poświę­ce­nie nowych domów i miesz­kań na zaproszenie.

5. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go, za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję gorą­co za ufun­do­wa­nie kolej­nych sta­cji Dro­gi Krzy­żo­wej do Orzeł­ka. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę ostat­niej raty nowej ele­wa­cji nasze­go kościoła.

6. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 2.01–9.02.2022 r.

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kostkowscy

9.30 + Zofia Wardin

11.00 + Tere­sa- 1 gr.

Pon 16.30 + Euge­niusz Jurak

+ Tere­sa- 2 gr. (poza parafią)

17.30 w int. miesz­kań­ców Wybu­do­wa­nia pod Jerz­mion­ki i Sta­re­go Dworu

Wt 16.30 + Tere­sa- 3 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców Coł­da­nek i Coł­da­nek Wybudowania

Śr 16.30 + Tere­sa- 4 gr.

17.30 w int. miesz­kań­ców ul. Pocz­to­wej i Choj­nic­kiej cz.II

Czw 7.45 + Tere­sa- 5 gr.

9.30 + Hen­ryk Sigmanski

11.00 + Jerzy, Łucja i Julian Husa­rek, Adam i Ryszard Nowic­cy oraz Roman Jażdżewski

Pt 17.30 + Tere­sa- 6 gr.

Sob 16.30 + Tere­sa- 7 gr.

17.30 + dzia­dek Tade­usz Kowalski

Ndz 7.45 + Tere­sa- 8 gr.

9.30 + Miro­sław-13 r. śm., Ste­fan, Kla­ra i Wan­da Daniels

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

 

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2022 R.

03.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

04.01.2022 (wto­rek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

05.01.2022 (śro­da)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II

10.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

11.01.2022 (wto­rek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś Słoneczne:3, 5,7,9,11 i 13

12.01.2022 ( śro­da)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

13.01.2022 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

14.01.2022 (pią­tek) Melanówek

17.01.2022 (ponie­dzia­łek) Melanowo

18.01.2022 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

19.01.2022 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

20.01.2022 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II oraz Dom Nauczyciela

21.01.2022 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.