24. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 26 grudnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Nie­dzie­la Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Módl­my się w inten­cji wszyst­kich rodzin naszej para­fii, szcze­gól­nie tych, któ­re prze­ży­wa­ją trud­ny czas. Na każ­dej Mszy św. obrzęd odno­wie­nia przy­rze­czeń małżeńskich.

2. Zbli­ża się koniec roku. 31 grud­nia zapra­szam o godz. 16.00 na dzięk­czyn­ne nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne, w cza­sie któ­re­go podzię­ku­je­my za dary i łaski otrzy­ma­ne w minio­nym roku, będzie­my bła­gać Boga o prze­ba­cze­nie wszyst­kich naszych grze­chów popeł­nio­nych indy­wi­du­al­nie i spo­łecz­nie, a tak­że pro­sić o bło­go­sła­wień­stwo Boże na roz­po­czy­na­ją­cy się nowy rok. Po nabo­żeń­stwie będę spra­wo­wał Eucha­ry­stię w tej intencji.

3. W sobo­tę 1 stycz­nia uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. Tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy św. ran­nej, a popo­łu­dniu dodat­ko­wa o godz. 16.00. Jest to rów­nież Świa­to­wy Dzień Modlitw o Pokój. Cią­gle sły­szy­my o nowych kon­flik­tach, któ­re wybu­cha­ją w róż­nych miej­scach świa­ta. W cza­sie modli­twy o pokój módl­my się tak­że o opa­mię­ta­nie dla tych, któ­rzy dla wła­snych inte­re­sów sie­ją nie­po­kój i wywo­łu­ją konflikty.

4. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną kolę­dą, będzie mia­ła, jak rok temu, inny cha­rak­ter. W poszcze­gól­ne dni będzie spra­wo­wa­na Msza św. za miesz­kań­ców dane­go rejo­nu lub uli­cy. Będzie wspól­ne kolę­do­wa­nie i udzie­lo­ne zosta­nie bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­mi św. Jana Paw­ła II dla rodzin, któ­re pod­cho­dzić będą do ołta­rza. Poświę­ce­nie nowych domów lub miesz­kań oraz ofi­cjal­ne zapi­sa­nie do para­fii, po indy­wi­du­al­nym zapro­sze­niu. Cały plan Mszy św. kolę­do­wych dostęp­ny w gablo­cie ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii i naszym FB.

5. Za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne, a ostat­nio czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za sło­dy­cze do paczek na zakoń­cze­nie Rorat, za wyko­na­ne pra­ce i świą­tecz­ne deko­ra­cje, za cho­in­ki, a tak­że za przy­go­to­wa­nie świą­ty­ni, obej­ścia i ple­ba­nii na świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia oraz Wam wszyst­kim życzę obfi­to­ści łask od Sło­wa, któ­re sta­ło się Cia­łem i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami. Życzę spo­koj­nej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 26.12.2021 r.- 2.01.2022 r.

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik- 40 r. śm.

9.30 + Jani­na- r. śm. i Kon­rad Koźlinka

11.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Iwo­ny i Rafa­ła Jarosów

Pon 17.30 + Hali­na Socha­czew­ska i Łucja Pru­sa­czyk- int. od sąsiadów

Wt 17.30 + Wie­sław Chró­stow­ski- 18 r. śm.

Śr 17.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich urodzin

Czw 16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

17.30 + Zofia, Anto­ni i Józef Łukowicz

Pt 16.00 Nabo­żeń­stwo na zakoń­cze­nie Roku 2021 

16.30 za para­fian i dobrodziejów

Sob 9.30 + Rajn­hard Sochaczewski

11.00 + Stanisław

16.00 + Mie­czy­sław Jurak

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kostkowscy

9.30 + Zofia Wardin

11.00 + Tere­sa- 1 gr.

ROZKŁAD MSZY ŚW. KOLĘDOWYCH O GODZ. 17.30 W 2022 R.

03.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Wyb. pod Jerz­mion­ki i Sta­ry Dwór

04.01.2022 (wto­rek)- Coł­dan­ki i Coł­dan­ki Wyb.

05.01.2022 (śro­da)- ul. Pocz­to­wa i ul. Choj­nic­ka cz.II

10.01.2022 (ponie­dzia­łek)- Nowy Dwór (całość)

11.01.2022 (wto­rek)- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś Słoneczne:3, 5,7,9,11 i 13

12.01.2022 ( śro­da)- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

13.01.2022 (czwar­tek)- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

14.01.2022 (pią­tek) Melanówek

17.01.2022 (ponie­dzia­łek) Melanowo

18.01.2022 (wto­rek)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

19.01.2022 (śro­da)- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

20.01.2022 (czwar­tek)- ul. Oka­ska cz.I i cz.II oraz Dom Nauczyciela

21.01.2022 (pią­tek)- ul. Obka­ska cz.III oraz Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sławęcin

Poświę­ce­nia nowych domów oraz miesz­kań, a tak­że odwie­dzi­ny nowo zamiesz­ka­łych para­fian odbę­dą się po indy­wi­du­al­nym zgłoszeniu!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.