24. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU 19 grudnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś czwar­ta – ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu. Wyko­rzy­staj­my te kil­ka dni adwen­to­we­go ocze­ki­wa­nia na ducho­we przy­go­to­wa­nie do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. Modli­my się, aby nasza gor­li­wość wzra­sta­ła w mia­rę zbli­ża­nia się świę­ta oraz aby­śmy god­nie obcho­dzi­li tajem­ni­cę naro­dzin Syna Boże­go. Od godz. 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi św. Zapraszamy.

2. Do czwart­ku włącz­nie zapra­sza­my na Msze św. rorat­ne o godz. 17.30.

3. W pią­tek, 24 grud­nia, wraz z bli­ski­mi zasią­dzie­my przy wigi­lij­nym sto­le. Zadbaj­my o reli­gij­ny wymiar tej wie­cze­rzy. Niech towa­rzy­szy nam modli­twa, czy­ta­nie frag­men­tu Ewan­ge­lii Świę­te­go Łuka­sza o naro­dze­niu Chry­stu­sa, łama­nie opłat­kiem oraz śpiew kolęd. Zacho­waj­my tra­dy­cyj­ny post­ny cha­rak­ter wie­cze­rzy. Niech będzie to czas rodzin­ne­go spo­tka­nia, prze­peł­nio­ny życz­li­wo­ścią, dobro­cią, a tak­że oka­zja do pojed­na­nia w naszych małych wspól­no­tach. Pamię­taj­my w modli­twie tak­że o tych, któ­rych w tym roku przy sto­le wigi­lij­nym zabraknie. 

4. Świę­to­wa­nie tajem­ni­cy naro­dze­nia Pań­skie­go roz­pocz­nie­my Mszą św. wigi­lii Uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go o 22.00. O pół­no­cy, cele­bro­wać będzie­my Paster­kę. Pozo­sta­łe Msze św. o godz. 9.30 i 11.00.

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 26 grud­nia, w dru­gi dzień świąt, przy­pa­da świę­to Świę­tej Rodzi­ny: Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Msze św. będą spra­wo­wa­ne w naszej świą­ty­ni według sta­łe­go porząd­ku. Tego dnia zbiór­ka do puszek na KUL.

6. W zakry­stii są jesz­cze do naby­cia świe­ce Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom, pobło­go­sła­wio­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz sian­ko przy­go­to­wa­ne przez kół­ko misyjne.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzy­my otwar­to­ści na przy­cho­dzą­ce­go Pana, posłu­szeń­stwa Jego zbaw­czej woli oraz gor­li­we­go wypeł­nia­nia codzien­nych obowiązków. 

8. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną (1812 zł), za wszel­kie wspar­cie para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Gorą­co pro­szę o pomoc w przy­go­to­wa­niu cho­inek i deko­ra­cji na święta.

9. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszalne 

19.12–26.12.2021 r.

Ndz 7.45 + rodzi­ce Leoka­dia i Kle­mens Żuraw oraz bracia

9.30 + Alfons- r. śm. oraz Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Jerzy Husarek

Pon 17.30 + Ade­la, Feliks i Ewa

Wt 17.30 + Jan Drew­czyń­ski- 5 r. śm.

Śr 17.30 + Hen­ryk Sigmanski

Czw 17.30 + Jan Kubiak

Pt 22.00 + Jan Wrycz Rekowski

Sob 0.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + z rodzi­ny Pest­ków i Szamotulskich

11.00 + bab­cia Maria, dzia­dek Edward, rodzi­ce Wik­tor i Mał­go­rza­ta oraz

Hen­ry­ka Nowakowska

Ndz 7.45 + Józef Sto­sik- 40 r. śm.

9.30 + Jani­na- r. śm. i Kon­rad Koźlinka

11.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Iwo­ny i Rafa­ła Jarosów

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.