14. grudnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU 12 grudnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trze­cia nie­dzie­la Adwen­tu, od pierw­szych słów anty­fo­ny na wej­ście: „Raduj­cie się zawsze w Panu (…)” nazy­wa­na po łaci­nie „Gau­de­te”. Sło­wa te zosta­ły zaczerp­nię­te z Listu Świę­te­go Paw­ła do Fili­pian i wyra­ża­ją adwen­to­wą radość z bli­sko­ści Pana. Pod­kre­śla ją rów­nież sto­so­wa­ny dziś różo­wy kolor szat liturgicznych. 

2. W dniu dzi­siej­szym roz­po­czy­na­my kwar­tal­ne dni modlitw o chrze­ści­jań­skie życie rodzin. Będzie­my wypra­szać Bożą pomoc, aby nasze rodzi­ny były śro­do­wi­skiem wzro­stu wia­ry, nadziei i miłości. 

3. Jutro, 13 grud­nia, przy­pa­da kolej­na rocz­ni­ca wpro­wa­dze­nia sta­nu wojen­ne­go w Pol­sce. Módl­my się za wszyst­kie ofia­ry tego trud­ne­go cza­su naszej histo­rii oraz o Boże bło­go­sła­wień­stwo i pokój dla naszej ojczyzny.

4. Od piąt­ku, 17 grud­nia, roz­po­czy­na­my dru­gą część Adwen­tu, któ­ra sta­no­wi bez­po­śred­nie przy­go­to­wa­nie do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. To tak­że dzień 85. uro­dzin papie­ża Fran­cisz­ka. Pamię­taj­my w naszej modli­twie o następ­cy Świę­te­go Pio­tra i wypra­szaj­my obfi­tość Bożych darów w pro­wa­dze­niu owczar­ni Chrystusowej.

5. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Po Mszach św. moż­na nabyć świe­ce Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy, a tak­że pobło­go­sła­wio­ne opłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz sian­ko przy­go­to­wa­ne przez kół­ko misyjne. 

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom tego tygo­dnia życzę Bożej rado­ści oraz doświad­cze­nia tego, że Bóg jest z nami i nie­ustan­nie się o nas troszczy. 

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne, a czę­sto wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za pomoc w odśnie­ża­niu oraz za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za upo­min­ki adwen­to­we dla dzie­ci, a tak­że za ofia­ry skła­da­ne w cza­sie Mszy św. rorat­nich, dzię­ki któ­rym może­my każ­de­go dnia ogrzać kościół. Dziś szcze­gól­nie dzię­ku­ję za dobro­dzie­jów, któ­rzy ufun­do­wa­li już taber­na­ku­lum i 5 Sta­cji Dro­gi Krzy­żo­wej do Orzełka.

8. Za tydzień w nie­dzie­lę od godz. 13.00 do 14.00 oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej. Przy­bę­dzie tyl­ko jeden lub dwóch kapła­nów z dekanatu.

9. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 12.12–19.12.2021 r.

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Ryszard Wie­se- 1 r. śm.

11.00 + Ber­nard Lip­kow­ski- 7 r. śm.

Pon 18.00 + Łucja Pru­sa­czyk – w dniu ziem­skich imienin

Wt 18.00 + Roman Dzierzyk

Śr 18.00 + Roman- r. śm., Anna, Kle­mens i Cze­sław Żywiccy

Czw 18.00 + Tere­sa Guber­nat- int. od Moni­ki i Witol­da Kra­je­wi­czów oraz rodzi­ny z Jerzykowa

Pt 18.00 + Hen­ryk Pest­ka- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 + Jadwi­ga Lemań­czyk- 1 r. śm.

17.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o siły i zdro­wie dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Ndz 7.45 + rodzi­ce Leoka­dia i Kle­mens Żuraw oraz bracia

9.30 + Alfons- r. śm. oraz Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Jerzy Husarek

 

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.