20. listopada 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 21 listopada 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Mamy Kró­la! Jest nim Jezus Chry­stus – Zba­wi­ciel, Król wszech­świa­ta. Nale­ży­my do kró­lew­skie­go rodu i z Chry­stu­sem mamy udział w kró­lew­skim kapłań­stwie. Zna­kiem Jego kró­lo­wa­nia nie jest jed­nak koro­na, lecz krzyż zba­wie­nia, któ­ry wisi na ścia­nach naszych domów, jest wpi­sa­ny w nasze ser­ca i któ­rym zna­czy­my sie­bie, gdy sta­je­my do modli­twy. A ponie­waż szla­chec­two zobo­wią­zu­je, niech świa­do­mość przy­na­leż­no­ści do kró­lew­skie­go rodu mobi­li­zu­je nas do god­ne­go życia.

2. Kolej­ny rok litur­gicz­ny koń­czy­my uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Za publicz­ne odmó­wie­nie aktu poświę­ce­nia rodza­ju ludz­kie­go Chry­stu­so­wi Kró­lo­wi może­my dziś uzy­skać odpust zupeł­ny. Trze­ba tak­że speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu. Akt poświę­ce­nia odmó­wi­my przed bło­go­sła­wień­stwem na każ­dej Mszy św. 

3. Do koń­ca listo­pa­da w zakry­stii i biu­rze moż­na skła­dać wypo­min­ki roczne. 

4. Od jutra do śro­dy biu­ro para­fial­ne będzie nie­czyn­ne. Będę w tym cza­sie na reko­lek­cjach kapłań­skich. Pil­ne spra­wy pro­szę zała­twiać wyłącz­nie po Mszach św. z ks. Pro­bosz­czem Pio­trem z Kęso­wa, któ­ry będzie mnie zastępował.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Adwent, czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Rora­ty w naszym koście­le codzien­nie o 17.15 roz­po­czy­nać będzie­my Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia. W tym roku wraz z Małym Gościem Nie­dziel­nym powę­dru­je­my Dro­gą do Betle­jem. Zapla­nuj­my sobie i bli­skim dobrze ten adwen­to­wy, pięk­ny czas. Nie zmar­nuj­my ani chwili.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni (2205,52 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Dzię­ku­ję rów­nież za środ­ki z dzi­siej­szej zbiór­ki do puszek, któ­re zosta­ną prze­zna­czo­ne — za pośred­nic­twem Cari­tas — na finan­so­wa­nie dzia­łań pomo­co­wych na tere­nach przy­gra­nicz­nych pod­czas kry­zy­su migra­cyj­ne­go. Moż­na jesz­cze skła­dać ofia­ry na przy­bo­ry szkol­ne dla kato­lic­kiej szko­ły w Koun­da­deng w Kame­ru­nie, gdzie pra­cu­je s. Ida, któ­ra aktu­al­nie prze­by­wa w Pol­sce na urlopie. 

8. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 21.11–28.11.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 42 r. ślubu

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i Hen­ryk- 1 r. śm.

11.00 + Ryszard Loroch- r. śm.

Pon 18.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia i św. Cecy­lii z proś­bą o Boże błog.i zdro­wie dla syna Bar­to­sza oraz o szczę­śli­we ukoń­cze­nie Stu­dium Orga­ni­stow­skie­go w Pelplinie

Wt 18.00 + Danu­ta Kra­jew­ska- int. od rodzi­ny Kujawskich

Śr 18.00 + Hen­ryk Sig­man­ski- z oka­zji 1 r. śm.

Czw 16.30 + Leon Pry­ba- w dniu ziem­skich urodzin

17.30 + Iwo­na Gier­szew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 16.30 + Jan i Zofia oraz rodzi­ce z oboj­ga stron 

17.30 + za dusze w czyść­cu cierpiące

Sob 16.30 + Igna­cy i Elż­bie­ta Modrzejewscy

17.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- 1 r. śm.

Ndz 7.45 + rodzi­ce Kle­mens i Anna Żywic­cy- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 dz-błag dla Wan­dy w dniu 90 r. urodzin

11.00 dz-błag dla Boże­ny w 60 r. uro­dzin- int. od dzieci

Komentowanie zostało zamknięte.