15. listopada 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 14 listopada 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Żyje­my w cza­sach osta­tecz­nych, bo nasze życie na tym świe­cie jest tyl­ko eta­pem piel­grzym­ki ku nie­bie­skiej ojczyź­nie, gdzie miej­sca przy­go­to­wał nam Bóg. Wobec wyda­rzeń, któ­re cza­sem mają cechy apo­ka­lip­tycz­ne, w ser­cu czło­wie­ka poja­wia się strach i nie­po­kój. Nie może­my jed­nak zapo­mnieć, że Chry­stus nas odku­pił, że jeste­śmy wezwa­ni, by przy­jąć Jego per­spek­ty­wę. Świat się zmie­nia, lecz sło­wo Boga trwa na wie­ki. Każ­dy nasz udział w Eucha­ry­stii jest wyra­zem naszej czuj­no­ści, ufno­ści i goto­wo­ści na spo­tka­nie z Panem.

2. Obcho­dzi­my dziś Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. W tym roku obej­mu­je­my szcze­gól­ną modli­twą prze­śla­do­wa­nych chrze­ści­jan w Liba­nie. Obcho­dzi­my tak­że Świa­to­wy Dzień Ubo­gich, usta­no­wio­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka w 2016 r. na zakoń­cze­nie Jubi­le­uszo­we­go Roku Miło­sier­dzia. Niech nasze ser­ca i oczy będą wraż­li­we na tyle, by dostrze­gać potrze­bu­ją­cych i ubo­gich, któ­rzy cza­sem żyją bli­sko nas. Zachę­cam, by włą­czać się w róż­ne akcje cha­ry­ta­tyw­ne orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i kościel­nych. Dzię­ku­ję za ofia­ry zło­żo­ne dziś do puszek.

3. W przy­szłą nie­dzie­lę zakoń­czy­my rok litur­gicz­ny uro­czy­sto­ścią Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Tego dnia o godz. 12.00 odpust w Jeleńczu.

4. Wszyst­kich, któ­rzy zapi­sa­li się na para­fial­ną piel­grzym­kę do Chor­wa­cji, pro­szę o pod­pi­sa­nie umo­wy i wpła­tę zalicz­ki w wyso­ko­ści 1350 zł.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za pomoc w przy­go­to­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu Syno­du na szcze­blu para­fial­nym, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Na nie­dzie­lę, 21 listo­pa­da 2021 r., zosta­ła ogło­szo­na w Koście­le ogól­no­pol­ska zbiór­ka fun­du­szy na rzecz migran­tów z gra­ni­cy pol­sko-bia­ło­ru­skiej. Środ­ki zbie­ra­ne pod­czas tej kwe­sty zosta­ną prze­zna­czo­ne — za pośred­nic­twem Cari­tas — na finan­so­wa­nie dzia­łań pomo­co­wych na tere­nach przy­gra­nicz­nych pod­czas kry­zy­su migracyjnego. 

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na sto­li­ku wyło­żo­ne są kart­ki z pyta­nia­mi syno­dal­ny­mi, któ­re moż­na tak­że odna­leźć na stro­nie para­fial­nej i FB. Mamy nie­po­wta­rzal­ną szan­sę mieć swój głos w życiu Kościo­ła. Zachę­cam, by zapo­znać się z pyta­nia­mi i odpo­wie­dzieć cho­ciaż­by na nie­któ­re z nich. Kart­ki moż­na skła­dać do wysta­wio­ne­go koszy­ka do przy­szłej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 14.11–21.11.2021 r.

Ndz 7.45 dzięk­czyn­na z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę NMP dla rodziny

9.30 + Jan Siko­ra- 12 r. śm., Mar­cjan­na, Józef i Benedykt

11.00 + z rodzi­ny Pry­bów i Kloskowskich

Pon 11.00 pogrzeb: + Bene­dykt Rekowski

17.30 dz-błag dla Bła­że­ja w dniu urodzin

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 17.30 + Gabriel Świenc­ki- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 17.30 + Andrzej Lemań­czyk- r. śm., Jani­na i Leonard oraz Roman Dzierzyk 

Pt 16.30 + Anna, Józef i Jerzy Wilczek

17.30 + Jan Roz­wa­dow­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Lucy­ny i Pio­tra Nowaków

17.30 + Hen­ryk Gap­pa- 3 r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag z oka­zji 42 r. ślubu

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- w dniu ziem­skich uro­dzin i Hen­ryk- 1 r. śm.

11.00 + Ryszard Loroch- r. śm.

Pytania synodalne

 1. Co Cię zachwy­ca w Kościele?
 2. W jaki spo­sób naj­bar­dziej doświad­czasz Boga w Kościele?
 3. Co Cię smu­ci w Kościele?
 4. Co przy­sła­nia Boga obec­ne­go w Kościele?
 5. Jak myślisz, cze­go pra­gnie dzi­siaj Duch Świę­ty od Kościoła?
 6. Co jest dzi­siaj naj­więk­szą trud­no­ścią w Kościele?
 7. Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?
 8. Jak sądzisz, co spra­wia, że ludzie odcho­dzą z Kościoła?
 9. Co może­my zro­bić, aby Ci, któ­rzy odsu­nę­li się od Kościo­ła do Nie­go powrócili?
 10. W jaki spo­sób z miło­ścią nale­ży gło­sić praw­dę o Jezu­sie Chry­stu­sie osobom:
 • inne­go wyznania,
 • o odmien­nych poglądach,
 • ochrzczo­nym niepraktykującym, 
 • żyją­cym w związ­kach niesakramentalnych.
 1. Jaka jest sku­tecz­ność mediów kato­lic­kich? Co na to wpływa?
 2. W jaki spo­sób Kościół powi­nien być obec­ny w mediach i Internecie?
 3. Kie­dy i jak możesz się wypo­wie­dzieć w Kościele?
 4. Czy czu­jesz się wysłu­cha­ny w Koście­le? W czym to się przejawia?
 5. Co utrud­nia głę­bo­kie prze­ży­wa­nie Mszy Świętej?
 6. W jaki spo­sób uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii, aby prze­mie­nia­ła życie?
 7. Jak sądzisz, jakie zagro­że­nia wią­żą się z posłu­gą kapłana?
 8. Czy wspie­rasz kapła­nów, aby byli zaan­ga­żo­wa­ny­mi słu­ga­mi Jezu­sa Chry­stu­sa? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 9. Czy para­fie oraz kapła­ni trosz­cząc się o zba­wie­nie ludzi współ­pra­cu­ją ze sobą? Jak wyglą­da ta współpraca?
 10. Jakie są moc­ne i sła­be stro­ny Two­jej wspól­no­ty parafialnej? 
 11. Czy i jaki mam kon­takt z księż­mi z parafii?
 12. Jakie zada­nia może pod­jąć oso­ba świec­ka w Two­jej parafii?
 13. Co para­fia może zro­bić dla Ciebie?
 14. W jaki spo­sób może­my roz­wi­nąć współ­pra­cę pomię­dzy świec­ki­mi a kapła­na­mi, aby jed­ni i dru­dzy czu­li się odpo­wie­dzial­ni za Kościół?

 

Komentowanie zostało zamknięte.