31. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 31 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Archi­tek­tu­ra wie­lu współ­cze­snych świą­tyń może nas zachwy­cać i pro­wa­dzić do głę­bo­kich reflek­sji nad isto­tą wia­ry. To tyl­ko budow­le, lecz poświę­co­ne sta­ją się prze­strze­nią spo­tka­nia Boga z czło­wie­kiem. Dzi­siaj obcho­dzi­my uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Wła­sne­go Kościo­ła w tych świą­ty­niach, któ­rych data poświę­ce­nia nie jest zna­na. To rów­nież oka­zja do uświa­do­mie­nia sobie, że gdy modli­my się w świą­ty­ni, cele­bru­je­my Mszę św., jeste­śmy przez Boga uświę­ca­ni, by dawać świa­dec­two we współ­cze­snym świe­cie. Niech będzie to przy­czyn­kiem nasze­go dzięk­czy­nie­nia Panu Bogu i uwiel­bia­nia Go. Dzię­ku­ję tym wszyst­kim, któ­rzy rozu­mie­ją te spra­wy i w cią­gu roku trosz­czą się w jaki­kol­wiek spo­sób o nasz kościół oraz jego otoczenie.

2. Jutrzej­sza uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych będzie mia­ła bar­dzo rado­sny cha­rak­ter, bowiem będzie­my wspo­mi­na­li tych, któ­rzy żyli przed nami i po wypeł­nie­niu woli Bożej osią­gnę­li wiecz­ne szczę­ście prze­by­wa­nia z Bogiem w nie­bie. W tym dniu mamy obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia we Mszy św. Nie będzie tra­dy­cyj­nie Mszy św. o 11.00, ale o 14.30, a po niej na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym pro­ce­sja żałob­na za wszyst­kich zmarłych.

3. We wto­rek 2 listo­pa­da – Dzień Zadusz­ny. W litur­gii Kościół wspo­mi­na wszyst­kich wier­nych zmar­łych, któ­rzy poprze­dzi­li nas na dro­dze wia­ry. O 16.00 będzie­my się za nich modlić w cza­sie różań­ca wypo­min­ko­we­go i na Mszy św. zbiorowej.

4. Od 1 do 8 listo­pa­da włącz­nie moż­na codzien­nie zyskać odpust zupeł­ny za poboż­ne nawie­dze­nie cmen­ta­rza i odmó­wie­nie modli­twy za zmar­łych. Trze­ba tak­że speł­nić zwy­kłe warun­ka­mi otrzy­ma­nia odpu­stu, czy­li być w sta­nie łaski uświę­ca­ją­cej, przy­jąć Komu­nię Świę­tą, pomo­dlić się w inten­cjach wyzna­czo­nych przez papie­ża, wyklu­czyć przy­wią­za­nie do jakie­go­kol­wiek grze­chu. Odpust moż­na ofia­ro­wać wyłącz­nie za zmarłych.

5. W śro­dę na róża­niec, Mszę św., a po niej na spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje św.

6. Przez cały listo­pad w zakry­stii i kan­ce­la­rii przyj­mo­wa­ne będą wypo­min­ki roczne.

7. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca od godz. 9.00 odwie­dzi­ny cho­rych. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę miło­sier­dzia i ado­ra­cję. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 16.00 do 17.00.

8. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne oraz wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, tak­że za wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza te porząd­ko­we na cmen­ta­rzu wraz z wywie­zie­niem liści, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Jutro po połu­dniu zbiór­ka do puszek na wywóz śmie­ci i utrzy­ma­nie nasze­go cmen­ta­rza. Do koń­ca listo­pa­da moż­na skła­dać ofia­ry na przy­bo­ry szkol­ne dla dzie­ci z kato­lic­kiej szko­ły w Kun­da­deng w Kamerunie.

9. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Są rów­nież do naby­cia kalen­da­rze misyj­ne, a na sto­li­ku wyło­żo­ne są róż­ne albu­my i inne pamiąt­ki. Pro­szę o samoobsługę.

10. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów nowe­go tygo­dnia zapew­niam o modli­tew­nej pamię­ci oraz życzę wszel­kie­go dobra i Boże­go błogosławieństwa.

11. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 31.10–7.11.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa Kowal­ska, Maria i Fran­ci­szek Zakrzew­scy oraz z rodziny

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- 6 r. śm. Nabo­żeń­stwo różańcowe

11.00 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Pon 7.45 + Jadwi­ga Kłosowska

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeństwo

14.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, dziad­ko­wie z oboj­ga stron i s. Bar­ba­ra Pro­ce­sja za zamrłych

Wt 9.30 za zmar­łych według int. Ojca Świętego

16.00 Róża­niec wypominkowy

16.30 Msza św. zbio­ro­wa za zmarłych

17.30 + Sta­ni­sła­wa i Edmund, Roman oraz z rodziny

Śr 17.00 Róża­niec wypominkowy

17.30 + Tere­sa Guber­nat- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Czw 17.00 Róża­niec wypominkowy

17.30 + Hen­ryk Pest­ka- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 17.00 Róża­niec wypominkowy

17.30 + Mar­ta, Robert i Hen­ryk Gap­pa oraz Wale­ria i Fran­ci­szek Walczak

Sob 16.00 Róża­niec wypominkowy

16.30 + Anna i Józef Beh­rendt oraz Teo­fi­la i Jan Jeżewscy

17.30 + Paweł- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Marian Kak

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da- w dniu ziem­skich uro­dzin i Jan

11.00 + Tere­sa Lepak

Komentowanie zostało zamknięte.