23. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 24 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Bóg sły­szy nasz głos nawet wte­dy, gdy nam się wyda­je, że nie jeste­śmy w sta­nie prze­bić się przez współ­cze­sny szum, któ­ry zewsząd nas ota­cza. On potra­fi wyłu­skać nasze woła­nie peł­ne wia­ry, miło­ści i zaufa­nia jak woła­nie Bar­ty­me­usza. Kie­dy wkra­cza­my w mury kościo­ła, wcho­dzi­my w szcze­gól­ną prze­strzeń, któ­rą wydzie­la­my ze świa­ta, by tu spo­tkać się z Bogiem, słu­chać Jego sło­wa, dozna­wać uzdro­wie­nia, któ­re doko­nu­je się przez sakra­men­tal­ne zna­ki. Trwaj­my w dzięk­czy­nie­niu za te wszyst­kie dary.

2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Misyj­ny, w któ­rym będzie­my ota­czać modli­twą i wspar­ciem mate­rial­nym szcze­gól­nie tych, któ­rzy gło­szą Chry­stu­sa na wszyst­kich kon­ty­nen­tach świa­ta. Do koń­ca listo­pa­da w skrzyn­ce nowen­no­wej lub w zakry­stii moż­na skła­dać ofia­ry prze­zna­czo­ne na zakup przy­bo­rów szkol­nych dla dzie­ci z para­fii Kuna­deng w Kame­ru­nie, gdzie pra­cu­je s. Ida. Będzie to nasz wkład w przy­go­to­wa­niu świąt Boże­go Naro­dze­nia, dla tej ubo­giej Afry­kań­skiej misji.

3. Koń­czy się paź­dzier­nik – mie­siąc różań­ca. Niech każ­dy zapy­ta dziś: czy choć raz w tym mie­sią­cu modli­łem się na różań­cem w inten­cjach swo­ich bli­skich? Czy uda­ło mi się zebrać rodzi­nę i zapro­sić ją do wspól­nej modli­twy? Zapra­szam na te ostat­nie, wspól­ne nabo­żeń­stwa według wyzna­czo­ne­go planu.

4. Listo­pad to mie­siąc szcze­gól­nej pamię­ci o naszych zmar­łych. W zakry­stii i biu­rze moż­na skła­dać kart­ki wspo­min­ko­we. W sobo­tę na godz. 11.00 zapra­szam kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia oraz ludzi dobrej woli do pomo­cy w sprzą­ta­niu nasze­go para­fial­ne­go cmen­ta­rza. Pro­szę rów­nież o tro­skę i upo­rząd­ko­wa­nie gro­bów, z róż­nych wzglę­dów, zanie­dba­nych. Nich to będzie wyraz naszej wia­ry w Zmar­twych­wsta­nie oraz świa­do­mo­ści, że Bóg widzi w ukry­ciu i wyna­gro­dzi każ­dy uczy­nek miło­sier­dzia. Przy­po­mi­nam rów­no­cze­śnie o uisz­cza­niu opłat za gro­by i rezer­wa­cję miejsc na cmen­ta­rzu według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawnych.

5. Za dzi­siej­szą kolek­tę na misje, za ofia­ry wspo­min­ko­we prze­zna­czo­ne na spła­tę ele­wa­cji nasze­go kościo­ła, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Inten­cje mszalne.

BY ODNOWIĆ POBOŻNOŚĆ MARYJNĄ NASZEJ PARAFII, ZAPRASZAM D0 WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W ŚWIĄTYNI O GODZ. 17.00:

Ponie­dzia­łek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Jadwi­gi, dzie­ci klas 0 i 1 wraz z rodzi­ca­mi oraz kół­ko misyjne.

Wto­rek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Kata­rzy­ny, dzie­ci klas 2 wraz z rodzi­ca­mi, człon­ko­wie Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go i stu­den­ci zaoczni.

Śro­da:

Róża Różań­co­wa pw. św. Mał­go­rza­ty, dzie­ci klas 4 wraz rodzi­ca­mi, mło­dzież ze szkół ponadpodstawowych.

Czwar­tek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Cecy­lii, dzie­ci klas 5 wraz z rodzi­ca­mi, Rada Parafialna.

Pią­tek:

Sto­wa­rzy­sze­nie Oca­le­nie, dzie­ci klas 6 wraz z rodzi­ca­mi, eme­ry­ci i renciści.

Sobo­ta:

Wszyst­kie Róże Różań­co­we, rodzi­ce z mały­mi dzieć­mi, wszy­scy, któ­rzy nie mogli być w inny dzień.

Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­ni­czyć 2 razy w tygo­dniu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym. Wybrać mogą dowol­ne dni.

Z Chry­stu­so­wym pozdro­wie­niem i modlitwą

Wasz ks. Piotr

Intencje mszalne 24.10–31.10.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski-24 gr.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Maria Zakrzew­ska i Tere­sa Kowal­ska- 1 r. śm. – int. od Tadeusza

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Pon 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 25 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Wt 8.30 + rodzi­ce Maria i Piotr Guen­ther oraz teścio­wie Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 26 gr.

Śr 16.30 + rodzi­ce Maria i Leon Stopowie

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 27 gr.

Czw 16.30 + Jerzy Krau­śnik- int. od wnuków

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 28 gr.

Pt 16.30 + Tade­usz Kowalski

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski-29 gr.

Sob 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 30 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jerzy Husa­rek- r. śm.

Ndz 7.45 + Tere­sa Kowal­ska, Maria i Fran­ci­szek Zakrzew­scy oraz z rodziny

9.30 + Jani­na Sig­man­ska- 6 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Komentowanie zostało zamknięte.