17. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZW. 17 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nie­zwy­kła to sytu­acja, kie­dy Pan sta­je się słu­gą. Bóg odda­je się w ręce czło­wie­ka, by móc stać się pokar­mem, któ­ry może­my jeść. Tyl­ko Bóg, któ­ry jest miło­ścią, może to zre­ali­zo­wać. Tyl­ko Bóg, któ­ry usta­no­wił Eucha­ry­stię, gorą­co pra­gnie zasiąść z nami do sto­łu i z nami ją spo­ży­wać. Odkry­waj­my, w jak wiel­kiej tajem­ni­cy bie­rze­my udział.

2. Dziś po Mszy św. o 11.00 zapra­szam przed ołtarz wszyst­kie dzie­ci, któ­re jesz­cze nie przy­stą­pi­ły do Pierw­szej Komu­nii Świę­tej. Zosta­ną szcze­gól­nie pobło­go­sła­wio­ne, by wzra­sta­ły w łasce u Boga i u ludzi.

3. Paź­dzier­nik to mie­siąc różań­ca. Razem z Mat­ką Bożą pra­gnie­my roz­wa­żać tajem­ni­ce zba­wie­nia. Nabo­żeń­stwo codzien­nie o 17.00. Dzię­ku­ję gorą­co tym, któ­rzy sko­rzy­sta­li z zapro­sze­nia i ofia­ro­wa­li swój czas na wspól­ną modli­twę przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Do koń­ca mie­sią­ca pro­szę o zacho­wa­nie tego ryt­mu Maryj­nej pobożności.

4. Jutro przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Łuka­sza Ewan­ge­li­sty, któ­ry zanim roz­po­czął kro­cze­nie dro­gą Pań­ską, był leka­rzem. Tego dnia pamię­taj­my o pra­cow­ni­kach służ­by zdro­wia, o tych, któ­rzy słu­żą nam i opie­ku­ją się nami.

5. W pią­tek 22 paź­dzier­ni­ka wspo­mi­na­my w Koście­le św. Jana Paw­ła II oraz 73. rocz­ni­cę śmier­ci słu­gi Boże­go kard. Augu­sta Hlon­da, pry­ma­sa Pol­ski. Tego dnia zapra­szam na róża­niec i Mszę św. wszyst­kich kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia, któ­rzy roz­pocz­ną swo­je reko­lek­cje for­ma­cyj­ne. W sobo­tę od 9.00 ciąg dalszy.

6. Moż­na zabie­rać kart­ki wspo­min­ko­we. Za zmar­łych modlić się będzie­my w listo­pa­dzie oraz w poszcze­gól­ne nie­dzie­le roku liturgicznego.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji nasze­go kościo­ła (2250,52 zł), za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień prze­ży­wać będzie­my Nie­dzie­lę Misyj­ną. Kolek­ta prze­zna­czo­na na pomoc misjonarzom.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

9. Inten­cje mszalne.

BY ODNOWIĆ POBOŻNOŚĆ MARYJNĄ NASZEJ PARAFII, ZAPRASZAM D0 WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W ŚWIĄTYNI O GODZ. 17.00:

Ponie­dzia­łek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Jadwi­gi, dzie­ci klas 0 i 1 wraz z rodzi­ca­mi oraz kół­ko misyjne.

Wto­rek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Kata­rzy­ny, dzie­ci klas 2 wraz z rodzi­ca­mi, człon­ko­wie Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go i stu­den­ci zaoczni.

Śro­da:

Róża Różań­co­wa pw. św. Mał­go­rza­ty, dzie­ci klas 4 wraz rodzi­ca­mi, mło­dzież ze szkół ponadpodstawowych.

Czwar­tek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Cecy­lii, dzie­ci klas 5 wraz z rodzi­ca­mi, Rada Parafialna.

Pią­tek:

Sto­wa­rzy­sze­nie Oca­le­nie, dzie­ci klas 6 wraz z rodzi­ca­mi, eme­ry­ci i renciści.

Sobo­ta:

Wszyst­kie Róże Różań­co­we, rodzi­ce z mały­mi dzieć­mi, wszy­scy, któ­rzy nie mogli być w inny dzień.

Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­ni­czyć 2 razy w tygo­dniu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym. Wybrać mogą dowol­ne dni.

 

Z Chry­stu­so­wym pozdro­wie­niem i modlitwą

Wasz ks. Piotr

 

Intencje mszalne 17.10–24.10.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag w 35 r. ślu­bu Józe­fa i Elżbiety

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 17 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 18 gr.

Wt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 19 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Zenon Czer­niaw­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski-20 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Wła­dy­sła­wa Modrzejewska

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 21 gr.

Pt 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski-22 gr.

Sob 15.00 w int. kan­dy­da­tów do bierzmowania

16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 23 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Józef Skór­czew­ski- r. śm., Ire­na- w dniu ziem­skich ur. i z rodziny

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski-24 gr.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Maria Zakrzew­ska i Tere­sa Kowal­ska- 1 r. śm. – int. od Tadeusza

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Komentowanie zostało zamknięte.