11. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA 10 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Skar­bem Kościo­ła jest Eucha­ry­stia, w któ­rej Bóg jest dla nas pokar­mem i mądro­ścią w Naj­święt­szym Sakra­men­cie i swo­im sło­wie. W świe­cie, któ­ry nie­ustan­nie pro­po­nu­je nam wie­le róż­no­ra­kich dóbr, war­to roz­róż­nić, co tak napraw­dę jest dla nas dobrem, a co tyl­ko ułu­dą i ilu­zją dobra. Przy­cho­dzi­my jak mło­dzie­niec z Ewan­ge­lii, by zadać Bogu naj­istot­niej­sze pyta­nia. Nie bój­my się też przy­jąć Bożej odpowiedzi.

2. Obcho­dzi­my 21. Dzień Papie­ski pod hasłem: Nie lękaj­cie się. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra reali­zu­je pro­gram sty­pen­dial­ny skie­ro­wa­ny do ubo­giej, uzdol­nio­nej młodzieży.

3. Paź­dzier­nik to mie­siąc różań­ca. Zapra­szam codzien­nie na nabo­żeń­stwo połą­czo­ne z ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Niech z każ­dej rodzi­ny cho­ciaż 1 oso­ba wygo­spo­da­ru­je czas, aby powie­rzać Bogu przez ser­ce Maryi rado­ści i smut­ki nasze­go życia. Wróć­my do pięk­ne­go ryt­mu naszych dzie­cię­cych lat. Potrze­ba tyl­ko chę­ci i gor­li­wo­ści, żeby podo­łać temu zadaniu.

4. W czwar­tek będzie­my obcho­dzić Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Modlić się będzie­my za wszyst­kich, któ­rym leży na ser­cu dobre wycho­wa­nie mło­de­go pokolenia.

5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o godz. 11.00 dzie­ci, któ­re nie przy­stą­pi­ły jesz­cze do I Komu­nii Świę­tej, otrzy­ma­ją szcze­gól­ne bło­go­sła­wień­stwo, by wzra­sta­ły w łasce u Boga i u ludzi. To uda­je się zwłasz­cza poprzez sys­te­ma­tycz­ne życie sakra­men­tal­ne. Ludzi głę­bo­kiej wia­ry pro­szę, by tego pil­no­wa­li i nie dali się zwieść pod­szep­tom złe­go ducha. Zapra­szam wszyst­kie dzie­ci, tak­że te wóz­kach, któ­re są zależ­ne od swo­ich bliskich.

6. Moż­na zabie­rać kart­ki wypo­min­ko­we za zmar­łych, za któ­rych modlić się będzie­my w listo­pa­dzie oraz w poszcze­gól­ne nie­dzie­le roku litur­gicz­ne­go. Kart­ki pro­szę skła­dać w zakry­stii lub biu­rze para­fial­nym do koń­ca listo­pa­da. Ofia­ry w cało­ści wraz z kolek­tą inwe­sty­cyj­ną będą prze­zna­czo­ne na spła­tę ele­wa­cji naszej świątyni.

7. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną, za wszel­kie indy­wi­du­al­ne ofia­ry skła­da­ne oraz wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

BY ODNOWIĆ POBOŻNOŚĆ MARYJNĄ NASZEJ PARAFII, ZAPRASZAM D0 WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W ŚWIĄTYNI O GODZ. 17.00:

Ponie­dzia­łek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Jadwi­gi, dzie­ci klas 0 i 1 wraz z rodzi­ca­mi oraz kół­ko misyjne.

Wto­rek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Kata­rzy­ny, dzie­ci klas 2 wraz z rodzi­ca­mi, człon­ko­wie Brac­twa Szka­ple­rza Świę­te­go i stu­den­ci zaoczni.

Śro­da:

Róża Różań­co­wa pw. św. Mał­go­rza­ty, dzie­ci klas 4 wraz rodzi­ca­mi, mło­dzież ze szkół ponadpodstawowych.

Czwar­tek:

Róża Różań­co­wa pw. św. Cecy­lii, dzie­ci klas 5 wraz z rodzi­ca­mi, Rada Parafialna.

Pią­tek:

Sto­wa­rzy­sze­nie Oca­le­nie, dzie­ci klas 6 wraz z rodzi­ca­mi, eme­ry­ci i renciści.

Sobo­ta:

Wszyst­kie Róże Różań­co­we, rodzi­ce z mały­mi dzieć­mi, wszy­scy, któ­rzy nie mogli być w inny dzień.

Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­ni­czyć 2 razy w tygo­dniu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym. Wybrać mogą dowol­ne dni.

 

Z Chry­stu­so­wym pozdro­wie­niem i modlitwą

Wasz ks. Piotr

Intencje mszalne 10.10–17.10.2021 r.

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- 10 gr.

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 + Piotr Drewek

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 1) + Hen­ryk Sig­man­ski- 11 gr.

2) dz-błag dla rodzi­ny Pestków

Wt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 12 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga- 5 r. śm. i Sta­ni­sław Jarmoch

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 1) + Hen­ryk Sig­man­ski-13 gr.

2) przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Czw 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 14 gr.

Pt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 15 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jadwi­ga Kaproń

Sob 16.00 + Tade­usz Kaim

16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 16 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz rodzi­ce chrzestni

Ndz 7.45 dz-błag w 35 r. ślu­bu Józe­fa i Elżbiety

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 17 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Komentowanie zostało zamknięte.