03. października 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 3 października 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Pierw­szym, fun­da­men­tal­nym powo­ła­niem, któ­rym obda­rza nas Bóg, jest powo­ła­nie do życia w rodzi­nie opar­tej na mał­żeń­stwie męż­czy­zny i kobie­ty. To jest prze­strzeń, w któ­rej reali­zu­je­my swo­ją świę­tość i z któ­rej wyru­sza­my w świat, żeby wypeł­niać róż­ne powo­ła­nia. O tę prze­strzeń trze­ba nie­ustan­nie dbać, umac­niać ją życiem sakra­men­tal­nym, budo­wać codzien­ną ducho­wość mał­żeń­ską i rodzin­ną. Wyma­ga­nia Ewan­ge­lii są jasne i kon­kret­ne. Niech nigdy nie zabrak­nie nam odwa­gi, by żyć nimi na co dzień.

2. Roz­po­czę­li­śmy paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Będzie­my roz­wa­ża­li tajem­ni­ce Boże, wzy­wa­li wsta­wien­nic­twa Mat­ki Naj­święt­szej i przed­sta­wia­li Bogu codzien­ne spra­wy wła­sne, naj­bliż­szych i tych, któ­rzy powie­rza­ją się naszej pamięci.

3. We wto­rek 5 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie św. Fau­sty­ny Kowal­skiej, zakon­ni­cy ze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia, mistycz­ki, nazy­wa­nej Sekre­tar­ką Boże­go miłosierdzia.

4. W czwar­tek we wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej o 17.00 spo­tka­nie Żywe­go Różań­ca. Tego dnia kolek­ta na misje św.

5. Otocz­my szcze­gól­ną modli­twą dzie­ci pierw­szo­ko­mu­nij­ne, któ­rym w pią­tek wrę­czy­li­śmy ich pierw­sze pobło­go­sła­wio­ne różańce.

6. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek mie­sią­ca. O godz. 17.00 róża­niec z proś­bą o licz­ne i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne.

7. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my obcho­dzić 21. Dzień Papie­ski. Przed kościo­ła­mi naszej Ojczy­zny zbiór­ka do puszek na Fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąclecia.

8. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę nowej ele­wa­cji kościoła.

9. Zachę­cam do czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Do naby­cia są rów­nież kalen­da­rze die­ce­zjal­ne na nowy 2022 rok. Małe po 5 zł. a duże i trój­dziel­ne po 10 zł.

10. Inten­cje mszalne

Intencje mszalne 3.10–10.10.2021 r.

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Lemań­czyk- 50 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 3 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy, Feli­cja i Szcze­pan Przy­byl­scy oraz z rodziny

Pon 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 4 gr.

Wt 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 5 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich urodzin

Śr 17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 6 gr.

Czw 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 7 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Andrzej Staw­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Pt 16.30 + Łucja Pru­sa­czyk- int. od rodzi­ny Prybów

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 8 gr.

Sob 16.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 9 gr.

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Tere­sa- w dniu ziem­skich uro­dzin, Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Hen­ryk Sig­man­ski- 10 gr.

9.30 + Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

11.00 + Piotr Drewek

 

Komentowanie zostało zamknięte.