26. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 26 września 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siaj w całym Koście­le prze­ży­wa­my Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. W histo­rii nasze­go kra­ju są wyda­rze­nia, któ­re spra­wi­ły, że wie­lu roda­ków zna­la­zło ojczy­znę poza jego granicami.

2. Jutro Świa­to­wy Dzień Tury­sty­ki. Wie­lu z nas w cza­sie waka­cji i urlo­pów prze­mie­rza­ło róż­ne szla­ki, tak­że zagra­nicz­ne, odkry­wa­ło pięk­no stwo­rze­nia, miej­sca szcze­gól­nie nazna­czo­ne Bożą obec­no­ścią. Z oka­zji tego dnia war­to pro­mo­wać miej­sca zwią­za­ne z ducho­wo­ścią chrze­ści­jań­ską, któ­re mogą sta­no­wić uko­je­nie dla zabie­ga­nych ludzi.

3. W śro­dę świę­to Świę­tych Archa­nio­łów Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Bóg posy­ła swo­ich anio­łów, by trosz­czy­li się o nas, strze­gli nas i chro­ni­li w waż­nych momen­tach życia. Oni są prze­ja­wem miło­ści i codzien­nej obec­no­ści Boga w naszym życiu. War­to pole­cać się ich opie­ce nie tyl­ko w latach dzie­cię­cych, ale i w doro­słym życiu. Tego dnia o godz.17.00 odpust w Dąbrówce.

4. W pią­tek roz­pocz­nie­my paź­dzier­nik, mie­siąc w szcze­gól­ny spo­sób poświę­co­ny Mat­ce Bożej Różań­co­wej. Róża­niec będzie­my odma­wiać codzien­nie pół godzi­ny przed ostat­nią Mszą św., a w nie­dzie­lę cząst­kę co tydzień po innej Mszy św. Kan­dy­da­ci do I Komu­nii św. i bierz­mo­wa­nia mają obo­wią­zek uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwie przy­naj­mniej 2 razy w tygodniu.

5. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od godz. 9.00. Na 15.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję, któ­rą zakoń­czy­my różań­cem połą­czo­nym z nabo­żeń­stwem pierw­szo­piąt­ko­wym o godz. 17.00. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej od 16.00.

6. W sobo­tę będzie­my wspo­mi­na­li Świę­tych Anio­łów Stró­żów. Bóg każ­de­mu z nas daje Anio­ła, by go strzegł i wspo­ma­gał na dro­gach życia.

7. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne i wpła­ca­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i przy­go­to­wa­nie odpu­stu oraz za wyko­na­nie wie­lu prac, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 26.09–3.10.2021 r.

Ndz 7.45 + Anna- r. śm., Kle­mens, Cze­sław, Roman Żywic­cy i dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Mar­cjan­na i Józef oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

11.00 + Jan Wrycz Rekowski

Pon 17.30 w rocz­ni­cę uro­dzin o Boże błog. w całej rodzinie

Wt 17.30 + Boże­na Oszek

18.30 + mąż Jan Szupiński

Śr 18.30 + rodzi­ce Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Czw 8.00 w int. Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ogo­rze­li­nach- w rocz­ni­cę nada­nia patro­na­tu im. Pol­skich Kawa­le­rów Maltańskich

17.30 dz-błag w 15 r. ślu­bu Lucy­ny i Marcina

18.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną

Pt 12.00 pogrzeb: + Zenon Czerniawski

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 1 gr.

Sob 15.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Oskara

17.00 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

17.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 2 gr.

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Lemań­czyk- 50 r. śm.

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

9.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- 3 gr.

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy, Feli­cja i Szcze­pan Przy­byl­scy oraz z rodziny

Komentowanie zostało zamknięte.