12. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 12 września 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my w Koście­le w Pol­sce Tydzień Wycho­wa­nia i kwar­tal­ne dni modlitw za dzie­ci, mło­dzież i wycho­waw­ców. Cho­dzi o wiel­kie dzie­ło kształ­to­wa­nia przy­szłych poko­leń, ich świa­ta war­to­ści oraz postaw życiowych.

2. We wto­rek 14 wrze­śnia przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go upa­mięt­nia­ją­ce odna­le­zie­nie reli­kwii krzy­ża, na któ­rym umarł i doko­nał zba­wie­nia świa­ta nasz Pan Jezus Chry­stus. Dla nas jest to dzień wyjąt­ko­wy i dla­te­go 19 wrze­śnia prze­ży­wać będzie­my nasz dorocz­ny odpust pod prze­wod­nic­twem ks. Lesz­ka Przy­byl­skie­go, Inspek­to­ra do spraw szkol­nic­twa i wycho­wa­nia oraz Dyrek­to­ra Micha­lic­kie­go Zespo­łu Szkół w Miej­scu Pia­sto­wym. Na sumę zapra­szam do pomo­cy całą asy­stę wraz z dziew­czyn­ka­mi sypią­cy­mi kwiat­ki. Niech nie zabrak­nie niko­go. Zapro­ście rów­nież waszych krew­nych i gości. Od czwart­ku do sobo­ty włącz­nie zapra­szam na wie­czor­ne Msze św., a po nich na Tri­du­um przy­go­to­wu­ją­ce nas do uro­czy­sto­ści odpu­sto­wej. Modlić się będzie­my przez wsta­wien­nic­two „Świad­ków Miło­sier­dzia”. Spo­wiedź św. z udzia­łem zapro­szo­nych kapła­nów w sobo­tę od godz.10.00 do 10.45. W dniu odpu­stu o 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia, a o 16.00 spo­tka­nie przy Krzy­żu w Orzeł­ku. Zapra­szam zwłasz­cza tych, któ­rzy chcą zoba­czyć postę­py prac i pomo­dlić się tam cząst­ką różańca.

3.17 wrze­śnia będzie­my obcho­dzi­li rocz­ni­cę napa­ści Związ­ku Sowiec­kie­go na Pol­skę w 1939 r. Pamię­taj­my o tej tra­gicz­nej kar­cie histo­rii i módl­my się za wszyst­kich pole­głych na Wscho­dzie w obro­nie ojczyzny.

4. Ze wzglę­du na trud­ną i nie­bez­piecz­ną sytu­ację panu­ją­cą w Izra­elu odwo­ła­na zosta­je Piel­grzym­ka do Zie­mi Świę­tej, a przy­go­to­wa­ny został pro­gram Piel­grzym­ki do Medju­go­rie i Chor­wa­cji. Pro­gram wywie­szo­ny w gablo­cie, a w tygo­dniu będą wyło­żo­ne kart­ki na sto­li­ku. Licz­ba miejsc ograniczona.

5. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek na pomoc dla Afga­ni­sta­nu, za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni, za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne skła­da­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za dary sto­łu i ofia­ry na przy­go­to­wa­nie odpu­stu, a tak­że za wyko­na­nie ogro­mu prac, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

6. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy kato­lic­kiej. Na dzień odpu­stu przy­go­to­wa­ne jest tak­że sto­isko para­fial­ne, na któ­rym sprze­da­wa­ne będą książ­ki oraz inne drob­ne pamiąt­ki. Zachę­cam do skorzystania.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 12.09–19.09.2021 r.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Kry­sty­na Żeszo­ta- 26 r. śm.

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Pon 17.30 + Danu­ta Kra­jew­ska- int. od miesz­kań­ców Domu Nauczyciela

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Wt 18.30 + Jadwi­ga Guzin­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Śr 18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowakowie

Czw 18.30 + Hen­ryk Sig­man­ski- w dniu ziem­skich urodzin

NABOŻEŃSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II

Pt 18.30 + Jan Roz­wa­dow­ski- int. od rodziny

NABOŻEŃSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. FAUSTYNY

Sob 14.30 ślub: Mar­cin Soko­łow­ski i Domi­ni­ka Olejnik

16.00 ślub: Adam Pasiń­ski i Justy­na Wojtala

18.30 + mąż Jan Beger oraz rodzi­ce Roza­lia i Józef

NABOŻEŃSTWO PRZEZ WSTAWIENNICTWO BŁ. WŁADYSŁAWA

Ndz 7.45 dz-błag dla Mar­ka w dniu urodzin

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobrodziejów

Komentowanie zostało zamknięte.