08. września 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5.09.2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest obcho­dzo­na w Koście­le w Pol­sce jako  „Dzień Soli­dar­no­ści z Afgań­czy­ka­mi”. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ich rzecz. War­to pamię­tać rów­nież o wezwa­niu papie­ża Fran­cisz­ka do wzmo­żo­nej modli­twy i postu w inten­cji poko­ju w Afganistanie.

2. W śro­dę 8 wrze­śnia świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ducho­wość nasze­go naro­du jest prze­nik­nię­ta ducho­wo­ścią maryj­ną, któ­ra zawsze ukie­run­ko­wu­je nas na Boga. W naszej tra­dy­cji to świę­to jest nazy­wa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Siew­nej, bo tego dnia pro­si­my o bło­go­sła­wień­stwo Boże dla przy­szłych plo­nów, żeby nasza zie­mia przy­nio­sła chleb. Po Mszach św. obrzęd poświę­ce­nia ziar­na na zasiew. Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy prze­nie­sio­na na wtorek.

3. Za tydzień o godz. 12.00 odpust w Zamar­tem. Tego dnia rów­nież beaty­fi­ka­cja wiel­kie­go Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Czac­kiej. Pro­śmy, by nowi bło­go­sła­wie­ni wypra­sza­li łaski potrzeb­ne w naszym życiu oso­bi­stym, rodzin­nym, para­fial­nym i narodowym.

4. Wycho­wa­nie reli­gij­ne jest naszym wspól­nym obo­wiąz­kiem. Oczy­wi­ście pierw­szy­mi wycho­waw­ca­mi są zawsze rodzi­ce. Cho­dzi o roz­wój inte­lek­tu­al­ny dzie­ci i ich roz­wój ducho­wy ku świę­to­ści. Otwie­raj­my ich ser­ca na Boga i świat, któ­ry nas otacza.

5. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­na prze­zna­czo­na na spła­tę nowej ele­wa­cji kościo­ła. Kocha­nych para­fian i ludzi dobrej woli pro­szę o pomoc w przy­go­to­wa­niu nasze­go odpu­stu, któ­ry prze­ży­wać będzie­my w nie­dzie­lę 19 września.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzy­my, wraz z prze­by­wa­ją­cym na urlo­pie ks. Grze­go­rzem, obfi­to­ści łask Bożych, opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej oraz wsta­wien­nic­twa Świad­ków Miło­sier­dzia na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 5.09–12.09.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Januszewscy

9.30 + Tere­sa Bukała

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz Krzysz­tof Rożek

Pon 18.30 + Kata­rzy­na i Józef Leszczyńscy

Wt 18.30 za stra­pio­nych rodzi­ców i bli­skich po stra­cie dziec­ka Filipa

Śr 9.30 dz-błag dla cór­ki Pau­li­ny w dniu urodzin

18.30 + Ste­fan- r. śm., Anna, Hele­na i Leszek Wyrowińscy

Czw 17.30 dz-błag dla Marze­ny i Krzysz­to­fa z oka­zji rocz­ni­cy ślu­bu i 50 urodzin

18.30 + Jan Kowa­lew­ski oraz rodzi­ce i bracia

Pt 17.30 + Iwo­na Gier­szew­ska- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujawscy

Sob 17.30 dz-błag w 25 r. ślu­bu Euge­niu­sza i Doro­ty Otto

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- 3 r. śm.

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Kry­sty­na Żeszo­ta- 26 r. śm.

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Komentowanie zostało zamknięte.