30. sierpnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 sierpnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czas urlo­pów i waka­cji, któ­ry się koń­czy, był dla wie­lu z nas oka­zją do pogłę­bie­nia wię­zi z Bogiem, szu­ka­nia i roz­po­zna­wa­nia zna­ków Jego obec­no­ści i bło­go­sła­wień­stwa. Jeste­śmy bowiem ludem Boga. Cza­sa­mi wędru­ją­cym przez pusty­nię Izra­eli­tom wyda­wał się dale­ki, jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści był Bogiem bli­skim, zatro­ska­nym o swój lud. Dziś tak­że trosz­czy się o swój lud, pro­wa­dzi go, strze­że, bło­go­sła­wi, udzie­la mu sakra­men­tów, żeby żył w świętości.

2. We wto­rek 31 sierp­nia będzie­my obcho­dzić 41. rocz­ni­cę pod­pi­sa­nia poro­zu­mień sierp­nio­wych, któ­re zakoń­czy­ły straj­ki i roz­po­czę­ły pro­ces prze­bu­do­wy nasze­go pań­stwa. Żyli­śmy ide­ała­mi soli­dar­no­ści, praw­dy, wol­no­ści. Dziś war­to zadać sobie pyta­nie, co w naszych ser­cach zosta­ło z eto­su Soli­dar­no­ści tam­tych lat.

3. W śro­dę będzie­my obcho­dzić 82. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie szcze­gól­nie o tych, któ­rzy odda­li życie w obro­nie ojczy­zny na wszyst­kich fron­tach. Otocz­my modli­twą tak­że tych, któ­rzy po jej zakoń­cze­niu wal­czy­li o suwe­ren­ność i nie­pod­le­głość Pol­ski i zło­ży­li ofia­rę swo­je­go życia jako więź­nio­wie poli­tycz­ni, a któ­rych pró­bo­wa­no wyma­zać z historii.

4. 1 wrze­śnia roz­pocz­nie się nowy rok szkol­ny. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzę wie­le zapa­łu i wytrwa­ło­ści w zdo­by­wa­niu wie­dzy, kształ­to­wa­niu doj­rza­łych postaw, a czci­god­nym nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com dużo siły i mocy Ducha Świę­te­go, potrzeb­ne­go w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży. O godzi­nie 7.30 Msza św, z obrzę­dem bło­go­sła­wień­stwa nowych przy­bo­rów szkol­nych. Oka­zja do spo­wie­dzi św. we wto­rek pół godzi­ny przed każ­dą Mszą św.

5. W śro­dę na Mszę św. i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

6. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca odwie­dzi­ny cho­rych od 9.00, a wyjąt­ko­wo na 17.00 zapra­szam na Godzi­nę Miło­sier­dzia i ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Oka­zja do spo­wie­dzi św. od 17.30.

7. Za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, a zwłasz­cza za przy­go­to­wa­nie Doży­nek, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 29.08–5.09.2021 r.

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Skiba

9.30 + ojciec Edward, dziad­ko­wie Jan i Leoka­dia oraz Wacła­wa i Władysław

11.00 dz-błag w 60 r. uro­dzin mamy Bro­ni­sła­wy- int. od dzieci

Pon 18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

18.30 + Zenon- r. śm.

Śr 7.30 Msza św. na roz­po­czę­cie Nowe­go Roku Szkol­ne­go i Katechetycznego

18.30 + Wacław i Jadwi­ga Kaproń- z oka­zji ziem­skich urodzin

Czw 17.30 + Łucja Pru­sa­czyk- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 + Dariusz Zagrabiński

Pt 15.00 ślub: Mate­usz Trze­bia­tow­ski i Mar­ta Kucmann

18.30 dz-błag dla mamy Ewy w dniu urodzin

Sob 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­ze- z oka­zji ziem­skich urodzin

18.30 o Boże błog., zdro­wie i siły dla Pio­tra oraz całej rodziny

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Januszewscy

9.30 + Tere­sa Bukała

11.00 + Gra­ży­na, Piotr i Michał- w dniu ziem­skich uro­dzin oraz Krzysz­tof Rożek

Komentowanie zostało zamknięte.