21. sierpnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWZIĘCIE NAJŚW. MARYI PANNY 15 sierpnia 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przez dogmat o wnie­bo­wzię­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kościół przy­po­mi­na nam, że powo­ła­niem każ­de­go z nas jest zjed­no­cze­nie z Bogiem. Dąży­my do nie­go w docze­snym, ziem­skim życiu, dla­te­go podej­mu­je­my róż­ne wyzwa­nia wyni­ka­ją­ce z nasze­go powo­ła­nia, reali­zo­wa­ne­go na róż­nych płasz­czy­znach, wspie­ra­ni łaską Boga w sakra­men­tach, któ­rych szczy­tem jest Eucha­ry­stia. Bóg wzy­wa nas do nie­ba, gdzie dla każ­de­go jest przy­go­to­wa­ne miejsce.

2. Prze­ży­wa­my uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Obrzęd bło­go­sła­wie­nia ziół, kwia­tów, warzyw, pier­wo­cin zbóż na zakoń­cze­nie każ­dej Mszy św.

3. Dziś 101. rocz­ni­ca zwy­cię­skiej bitwy war­szaw­skiej w 1920 r., zwa­nej Cudem nad Wisłą, któ­ra zmie­ni­ła bieg histo­rii naszej ojczy­zny i całej Euro­py. Za przy­czy­ną Maryi Kró­lo­wej Poko­ju pole­caj­my Bogu spra­wy naszej ojczy­zny i nasze­go narodu. 

4. W ponie­dzia­łek, wto­rek i czwar­tek w koście­le będą malo­wa­ne pode­sty ławek.

W tych dniach od godz. 9.00 do 18.00 moż­na korzy­stać z Kapli­cy Miłosierdzia.

5. W naj­bliż­szy pią­tek 20 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je let­ni wypo­czy­nek dla mini­stran­tów i dzie­ci z kół­ka misyj­ne­go. Dziś moż­na się jesz­cze zapi­sać. Wyjazd po wie­czor­nej Mszy św.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wam wszyst­kim miłej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni ( 2591 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, kocha­nym para­fia­nom, a tak­że naszym gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 15.08–22.08.2021 r.

Ndz 7.45 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pestka

9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

11.00 + Piotr Drewek

Pon bez Mszy św.

Wt bez Mszy św.

Śr 18.30 + dziad­ko­wie Łuka­siuk i Jar­moch oraz z rodziny

Czw bez Mszy św.

Pt 16.30 + Józef i Elż­bie­ta Krauze

17.30 + Gabriel Świenc­ki- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 18.30 +Tere­sa Arendt- 2 r. śm. oraz Zykfryd

Ndz 7.45 + Aloj­zy i Maria Garsteccy

9.30 + Hen­ryk Sigmanski

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- w dniu ziem­skich urodzin

UWAGA!!!

W ponie­dzia­łek, wto­rek i czwar­tek w koście­le będą malo­wa­ne pode­sty ławek. W tych dniach od godz. 9.00 do 18.00 moż­na korzy­stać z Kapli­cy Miłosierdzia.

Komentowanie zostało zamknięte.