21. sierpnia 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 22.08.2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nie­trud­no odnieść wra­że­nie, że ilość infor­ma­cji jest tak duża, że trze­ba sto­so­wać róż­ne fil­try, by odróż­nić praw­dę od fał­szu i odna­leźć się w tym gąsz­czu. A mowa Pana Jezu­sa jest pro­sta, nie ma w niej obcych słów ani skom­pli­ko­wa­nych zdań. Jezus jest praw­dą i życiem. Zosta­li­śmy zapro­sze­ni na ucztę, na któ­rej On daje nam chleb żywy – swo­je cia­ło – aby­śmy żyli na wieki. 

2. Jutro przy­pad­nie smut­na rocz­ni­ca pod­pi­sa­nia pak­tu Rib­ben­trop – Moło­tow. Pamię­taj­my w modli­twie nie tyl­ko o tych, któ­rzy zgi­nę­li w sowiec­kich łagrach i nie­miec­kich nazi­stow­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych, lecz tak­że o tych, któ­rzy opo­wie­dzie­li się za Bogiem i dla­te­go odda­li zdro­wie i życie w obro­nie god­no­ści i praw czło­wie­ka. Ostat­nio czę­sto sły­szy­my o pró­bach pod­wa­ża­nia współ­cze­snej histo­rii, nagi­na­nia fak­tów w imię tzw. popraw­no­ści poli­tycz­nej. War­to znać fak­ty, war­to pamię­tać i pie­lę­gno­wać pamięć.

3. W czwar­tek 26 sierp­nia uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze powta­rzał, że tu bije ser­ce naro­du. Na Jasną Górę swo­je kro­ki kie­ru­ją milio­ny piel­grzy­mów. Piel­grzy­mu­ją tam rów­nież nasi para­fia­nie. To świa­dec­two naszej miło­ści do Mat­ki, któ­ra w jasno­gór­skiej iko­nie prze­by­wa w naszym naro­dzie od wie­ków. Tego dnia w para­fiach odno­wie­nie Jasno­gór­skich Ślu­bów Narodu. 

4. W sobo­tę o godz. 15.00 zapra­szam na nasze dorocz­ne dzięk­czy­nie­nie za tego­rocz­ne zbio­ry. Dożyn­ki roz­pocz­ną się prze­mar­szem o 14.50. Wszyst­kich, któ­rzy mogą pomóc w przy­go­to­wa­niu wień­ca i deko­ra­cji zapra­sza­my od ponie­dział­ku od godz. 17.00 do Wiej­skie­go Domu Kul­tu­ry. Tego dnia moż­na rów­nież w tym miej­scu od godz. 13.00 do 17.00 sko­rzy­stać z mobil­ne­go punk­tu spi­so­we­go. Proś­ba skie­ro­wa­na jest do każ­de­go, kto ze wzglę­du na róż­ne oko­licz­no­ści nie dopeł­nił jesz­cze tego obowiązku. 

5. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień. Ducho­wo łączy się z nami i pozdra­wia ks. pro­boszcz Piotr, któ­ry prze­by­wa z mini­stran­ta­mi i kół­kiem misyj­nym na let­nim wypoczynku.

6. Za wszel­kie ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce, zwłasz­cza poma­lo­wa­nie pode­stów i klęcz­ni­ków ławek naszej świą­ty­ni, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Inten­cje mszalne.

Inten­cje mszal­ne 22.08–29.08.2021 r.

Ndz 7.45 + Aloj­zy i Maria Garsteccy

9.30 + Hen­ryk Sigmanski

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- w dniu ziem­skich urodzin

Pon 17.30 + Mar­ta, Sta­ni­sław, Mar­ta i Józef

Wt 18.30 + Maria Zakrzew­ska, Tere­sa Kowal­ska oraz rodzi­ce i rodzeń­stwo- int. od Pawła

Śr 18.30 + Wła­dy­sław, Jadwi­ga i Teresa

Czw 16.00 dzięk­czyn­na za dar mał­żeń­stwa Karo­li­ny i Grze­go­rza Jabłońskich

18.30 o nowe, licz­ne i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Cecylii

Pt 18.30 + Edward- r. śm. i Jani­na Kurzelewscy

Sob 15.00 Dożynki

18.30 + dzia­dek Tade­usz Kowalski

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Skiba

9.30 + ojciec Edward, dziad­ko­wie Jan i Leoka­dia oraz Wacła­wa i Władysław

11.00 dz-błag w 60 r. uro­dzin mamy Bro­ni­sła­wy- int. od dzieci

Komentowanie zostało zamknięte.