21. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 18 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Ks. Kano­ni­ko­wi Andrze­jo­wi Szo­piń­skie­mu, któ­ry jest Głów­nym Eko­no­mem naszej Die­ce­zji, dzię­ku­ję za dzi­siej­szą obec­ność, wygło­szo­ne sło­wo Boże oraz za uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu, wie­ży i ele­wa­cji naszej zabyt­ko­wej świątyni.

2. Jak miło brzmią w naszych uszach sło­wa Jezu­sa z dzi­siej­szej Ewan­ge­lii: „Pójdź­cie wy sami osob­no na pust­ko­wie i wypocz­nij­cie nie­co” (Mk 6,31). Aby­śmy mogli podej­mo­wać wyzwa­nia zwią­za­ne z powo­ła­niem, potrze­bu­je­my cza­su na odpo­czy­nek, ale tak­że na zaak­cen­to­wa­nie spraw ducho­wych, dzię­ki któ­rym ota­cza­ją­cy nas świat – dzie­ło Boga – nabie­ra wyjąt­ko­we­go bla­sku. Uczyń­my wszyst­ko, by nie zagu­bić ducho­we­go wymia­ru swo­je­go życia. Bóg nam bło­go­sła­wi w cza­sie wypo­czyn­ku, lecz zadbaj­my tak­że o odpo­wied­nie miej­sce i czas dla Nie­go w swo­im życiu.

3. Dziś roz­po­czy­na się XXII tydzień św. Krzysz­to­fa pod hasłem: W dro­gę do Źró­dła Życia. MIVA Pol­ska zachę­ca do włą­cze­nia się w akcję : Poda­ruj 1 gr za 1 km bez­piecz­nej jaz­dy na środ­ki trans­por­tu dla misjo­na­rzy. Two­je podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­we podró­że. Za tydzień przed kościo­łem zbiór­ka do puszek na ten cel. Po każ­dej Mszy św., tak­że w sobo­tę poświę­ce­nie pojaz­dów i bło­go­sła­wień­stwo kierowców.

4. 20 sierp­nia nasza para­fia orga­ni­zu­je let­ni wypo­czy­nek dla mini­stran­tów i dzie­ci z kół­ka misyj­ne­go. Zapi­sy w tygo­dniu po Mszach św.

5. W imie­niu wła­snym oraz naszych Soł­ty­sów pro­szę gospo­da­rzy, aby przed roz­po­czę­ciem żniw przy­go­to­wa­li kło­sy zbóż, któ­re będą potrzeb­ne do wyko­na­nia wień­ca dożynkowego.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia, wraz z ks. Andrze­jem, życzy­my obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wam wszyst­kim miłej i bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę nowej ele­wa­cji naszej świą­ty­ni ( 2354,50 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za bez­in­te­re­sow­nie wyko­na­ne pra­ce oraz przy­go­to­wa­nie dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści w każ­dym jej wymia­rze, kocha­nym para­fia­nom, rodzi­nie, a tak­że naszym gościom, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 18.07–25.07.2021 r.

Ndz 7.45 + Ber­nard- r. śm. i Tere­sa Januszewscy

9.30 + Julian­na Żeszo­ta- 13 r. śm.

11.00 1) dz-błag dla Pau­li­ny i Bła­że­ja w rocz­ni­cę ślubu

2) za para­fian i doro­dzie­jów oraz o zdro­wie i Boże błog. dla mamy Marii Bekisch w dniu 70 r. urodzin

Pon 17.30 dz-błag w 35 r. ślu­bu Mie­czy­sła­wa i Gra­ży­ny Wardin

18.30 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Wt 18.30 + brat Stanisław

Śr 18.30 o zdro­wie, siły i Boże błog. oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Czw 12.00 pogrzeb: Gabriel Świencki

17.30 + Tade­usz Zdoń­czyk- 4 r. śm.

18.30 + Hen­ryk Sigmanski

Pt 16.00 ślub: Mate­usz Dudek i Mag­da­le­na Jakóbczak

17.30 dz-błag w 18 r. uro­dzin Moniki

18.30 + Ber­nard, Hele­na i Anna Ginter

Sob 16.30 dz-błag w 10 r. ślu­bu Moni­ki i Rado­sła­wa Hałasowskich

17.30 + Jan Wrycz Rekowski

18.30 dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i opie­kę NMP w 10 r. ślu­bu San­dry i Toma­sza Witaszczyków

Ndz 7.45 + Marian­na Szu­bert i Adam Zych- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Marian- 4 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

11.00 o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Pauliny

Komentowanie zostało zamknięte.