11. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 11 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. W okre­sie waka­cyj­nym gro­ma­dzi­my się na Eucha­ry­stii, by ze źró­dła, jakim jest Bóg, zaczerp­nąć siły i przy­jąć wszel­kie dary i łaski dla nas przy­go­to­wa­ne. Nie­za­leż­nie od róż­nych sytu­acji, któ­re poja­wia­ją się na dro­dze naszej wia­ry, odkry­wa­my, że Bóg nigdy nie zmie­nia swo­je­go wybo­ru i zawsze prze­rzu­ca mosty mię­dzy sobą a naszym życiem.

2. W naszej histo­rii są róż­ne, czę­sto bar­dzo bole­sne, kar­ty. Dziś prze­ży­wa­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Ofiar Ludo­bój­stwa doko­na­ne­go przez ukra­iń­skich nacjo­na­li­stów na oby­wa­te­lach II Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej – świę­to pań­stwo­we poświę­co­ne pamię­ci ofiar rze­zi wołyń­skiej i innych mor­dów doko­ny­wa­nych w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Módl­my się za tych, któ­rzy ponie­śli śmierć, oraz o to, żeby już nigdy nie doszło do podob­nej zbrodni.

3. W cza­sie let­nich wędró­wek po ojczyź­nie czę­sto dostrze­ga­my tych, dla któ­rych jest to okres wytę­żo­nej pra­cy na przy­kład na roli, czy na róż­nych budo­wach. Módl­my się, żeby w tym cza­sie Bóg szcze­gól­nie im błogosławił.

4. Odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej odbę­dzie się w Zamar­tem 16 lip­ca o godz. 12.00. Z nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go o godz. 10.00, po dwu­let­niej prze­rwie wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka. Oso­by, któ­re chcia­ły­by wra­cać busem pro­szę, by to jesz­cze zgła­sza­ły. Dar­mo­wy bus będzie pod­sta­wio­ny przed Sank­tu­arium o godz. 14.00. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia jeden raz w cyklu przy­go­to­wa­nia do tego sakra­men­tu, a więc w tym lub przy­szłym roku mają obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w pielgrzymce.

5. Za tydzień w nie­dzie­lę 18 lip­ca po Mszy św. o godz.11.00 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu, wie­ży i ele­wa­cji nasze­go kościo­ła. Zapra­szam kocha­nych para­fian i gości do wspól­ne­go prze­ży­cia tej histo­rycz­nej chwili.

6. Za dzi­siej­szą kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na spła­tę ele­wa­cji, za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w wie­lu pra­cach, za ufun­do­wa­nie reno­wa­cji figu­ry Mat­ki Bożej, któ­rą dziś z bli­ska może­my podzi­wiać w naszej świą­ty­ni, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

7. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­tych darów i opie­ki Bożej Opatrzności.

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne 11.07–18.07.2021 r.

Ndz 7.45 + Tere­sa Janu­szew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + Piotr Drewek

11.00 + Wacła­wa- r. śm., Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Pon 18.30 dz-błag dla Iwo­ny w dniu urodzin

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Śr 18.30 + + człon­ki­nie Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Czw 18.30 + Krzysz­tof- w dniu ziem­skich uro­dzin i Gra­ży­na Rożek

Pt 12.00 za para­fian, dobro­dzie­jów i piel­grzy­mów ( Zamarte)

18.30 + Mela­nia Mruk- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Sob 15.00 ślub: Kac­per Win­kow­ski i Moni­ka Brauer

16.30 ślub: Michał Jeżew­ski i Nata­lia Wit­kow­ska- Mucha

18.30 + Julian- r. śm., Łucja i Jerzy Husarek

Ndz 7.45 + Ber­nard- r. śm. i Tere­sa Januszewscy

9.30 + Julian­na Żeszo­ta- 13 r. śm.

11.00 1) dz-błag dla Pau­li­ny i Bła­że­ja w rocz­ni­cę ślubu

2) za para­fian i doro­dzie­jów oraz o zdro­wie i Boże błog. dla mamy Marii Bekisch w dniu 70 r. urodzin

Komentowanie zostało zamknięte.