06. lipca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 4 lipca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Czas waka­cji, urlo­pów, odpo­czyn­ku jest oka­zją do pogłę­bia­nia rela­cji z Bogiem przez modli­twę, lek­tu­rę Pisma Świę­te­go, cele­bro­wa­nie nie­dzie­li i spo­tka­nia na Eucha­ry­stii, na któ­re wcze­śniej, z powo­du zabie­ga­nia, musie­li­śmy zna­leźć czas. Teraz może­my go zapla­no­wać, by spo­tkać Jezu­sa, któ­ry jest naszym bra­tem podob­nym do nas we wszyst­kim prócz grzechu.

2. W śro­dę na Mszę św. a potem na nowen­nę i spo­tka­nie zapra­szam Żywy Róża­niec. Po wie­lu mie­sią­cach prze­rwy i obostrzeń sani­tar­nych powra­ca­my do nasze­go ryt­mu. Tego dnia kolek­ta na misje święte.

3. Odpust para­fial­ny ku czci Mat­ki Bożej Szka­plerz­nej odbę­dzie się w Zamar­tem 16 lip­ca o godz. 12.00. Z nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go o godz. 10.00, po dwu­let­niej prze­rwie wyru­szy pie­sza piel­grzym­ka. Oso­by, któ­re chcia­ły­by wra­cać busem pro­szę, by to zgło­si­ły. Kan­dy­da­ci do bierz­mo­wa­nia jeden raz w cyklu przy­go­to­wa­nia do tego sakra­men­tu, a więc w tym lub przy­szłym roku mają obo­wią­zek uczest­ni­cze­nia w pielgrzymce.

4. Za twa tygo­dnie w nie­dzie­lę 18 lip­ca po Mszy św. o godz.11.00 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie nowe­go dachu, wie­ży i ele­wa­cji nasze­go kościo­ła. Zapra­szam kocha­nych para­fian i gości do wspól­ne­go prze­ży­cia tej histo­rycz­nej chwi­li. Po ludz­ku to rzecz nie­moż­li­wa, by w nie­speł­na 7 mie­się­cy doko­nać takie­go remon­tu. Dzię­ki Bożej Opatrz­no­ści i ludziom o wiel­kim ser­cu, któ­rych cechu­je głę­bo­ka wia­ra, nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Nich Bóg nam to poli­czy, gdy będzie nas sądził. 

5. Za ofia­ry zło­żo­ne tydzień temu do pusz­ki na ubez­pie­cze­nie nasze­go kościo­ła i całe­go mie­nia para­fial­ne­go (987,31 zł), za wszel­kie ofia­ry prze­zna­czo­ne na potrze­by para­fii i Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, za bez­in­te­re­sow­ną pomoc w pra­cach porząd­ko­wych wokół kościo­ła (nowe traw­ni­ki) i ple­ba­nii, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień kolek­ta inwe­sty­cyj­no- gospo­dar­cza prze­zna­czo­na na spła­tę ele­wa­cji naszej świą­ty­ni. Pole­cam ją waszej ofiarności. 

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­tych darów i opie­ki Bożej Opatrzności.

7. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne

4.07–11.07.2021 r.

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat

9.30 + ojciec Antoni

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny 

Pon 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kostkowscy

Wt 17.30 + Albin Narloch- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

18.30 + Jan Lesz­czyń­ski i rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Zofia Orłow­ska- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Czw 18.30 + Anna i Józef Beh­rendt oraz Teo­fi­la i Jan Jeżewscy

Pt 18.30 + Mela­nia Mruk- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwigi

Sob 14.30 ślub: Bar­tosz i Julia Drewczyńscy

18.30 + Marian- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Tere­sa Janu­szew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

9.30 + Piotr Drewek

11.00 + Wacła­wa- r. śm., Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk 

Komentowanie zostało zamknięte.