30. czerwca 2021 · Możliwość komentowania OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 27 czerwca 2021 została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Jed­nym z owo­ców Eucha­ry­stii jest nasze uzdro­wie­nie. Doko­nu­je się w głę­bo­kiej jed­no­ści z Bogiem i nie od razu skut­ki Jego dzia­ła­nia są widocz­ne. Cza­sa­mi trze­ba dystan­su, cza­su, a przede zaufa­nia Bogu, któ­re wzmac­nia naszą wia­rę w życiu codzien­nym. Po wyj­ściu ze Mszy św., pobło­go­sła­wie­ni przez Boga, umoc­nie­ni Jego sło­wem i cia­łem, jeste­śmy prze­świad­cze­ni, że On jest zawsze z nami, że nam bło­go­sła­wi i uzdra­wia nas mocą swo­ich sakramentów.

2. Koń­czy się czer­wiec – mie­siąc szcze­gól­nej modli­twy do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa. Mamy za co Boga uwiel­biać i za co prze­pra­szać. Zapra­szam na ostat­nie w tym mie­sią­cu nabo­żeń­stwa czerwcowe.

3. We wto­rek 29 czerw­ca uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Tego dnia w spo­sób szcze­gól­ny pamię­taj­my o Pio­trze naszych cza­sów, papie­żu Fran­cisz­ku. O godz. 12.00 odpust w Kamie­niu Kraj. pod prze­wod­nic­twem ks. Bpa Ryszar­da Kasy­ny. Kolek­ta tej uro­czy­sto­ści tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na na rzecz Sto­li­cy Apostolskiej.

4. Za dzi­siej­szą zbiór­kę do puszek prze­zna­czo­ną na ubez­pie­cze­nie naszej zabyt­ko­wej świą­ty­ni i całe­go mie­nia para­fial­ne­go, za wszel­kie ofia­ry zło­żo­ne i wpła­co­ne na potrze­by para­fii oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a zwłasz­cza za indy­wi­du­al­ne wspar­cie trwa­ją­cych remon­tów, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce i wszel­ką życz­li­wość, kocha­nym moim para­fia­nom i gościom skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

5. Zachę­cam do naby­wa­nia i czy­ta­nia pra­sy katolickiej.

6. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień, a wszyst­kim bło­go­sła­wio­nej niedzieli.

7. Zapo­wie­dzi przed­mał­żeń­skie (załącz­nik).

8. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 27.06–4.07.2021 r.

Ndz 7.45 dz-błag dla Iwo­ny i Mar­ka w r. ślubu

9.30 + Jadwi­ga, Tere­sa i Franciszek

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

11.00 + Jerzy Husa­rek- 27 gr.

Pon 17.30 + Jerzy Husa­rek- 28 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 dz-błag dla ks. Pio­tra z oka­zji imienin

Wt 9.30 + Jerzy Husa­rek- 29 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 dz-błag w dniu imie­nin ks. Prob. Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

Śr 17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od męża z rodziną.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE z NOWENNĄ

18.30 + Jerzy Husa­rek- 30 gr.

Czw 17.30 dz-błag dla Micha­ła i Moni­ki z ok. rocz­ni­cy ślu­bu oraz dla rodziny

18.30 + Mar­ta, Jan i Jerzy

Pt 18.30 + Ryszard Guzin­ski- 5 r. śm.

Sob 15.00 ślub: Wal­de­mar Paty­na i Lucy­na Kroplewska

18.30 + Andrzej Wir­kus, Kla­ra i Piotr Lemań­czyk oraz Paweł Gruber

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat

9.30 + ojciec Antoni

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodziny

Komentowanie zostało zamknięte.