20. czerwca 2021 · Możliwość komentowania DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 czerwca 2021 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE została wyłączona · Kategorie:Intencje, Ogłoszenia duszpasterskie

1. Eucha­ry­stia, w któ­rej uczest­ni­czy­my, jest cudem doko­nu­ją­cym się na naszych oczach, lecz rzad­ko tak o niej myśli­my. Może gdy­by wśród nas Jezus doko­nał tak spek­ta­ku­lar­ne­go zna­ku jak ucie­sze­nie burzy na jezio­rze Gene­za­ret, przy­pa­dli­by­śmy Mu do stóp. A tu, na tym ołta­rzu, w cza­sie każ­dej Eucha­ry­stii doko­nu­je się cud: Bóg sta­je wśród nas i jest dla nas pokarmem.

2. Nabo­żeń­stwo czerw­co­we codzien­nie. Zadbaj­my o to, byśmy choć raz rodzin­nie sta­nę­li przed obli­czem Jezu­sa uta­jo­ne­go w Naj­święt­szym Sakramencie.

3. W śro­dę 23 czerw­ca w Rzy­mie roz­pocz­nie się 10. Świa­to­we Spo­tka­nie Rodzin pod hasłem „Miłość rodzin­na: powo­ła­nie i dro­ga do świętości”.

4. W śro­dę prze­ży­je­my tak­że Dzień Ojca. Na Mszach św. w szcze­gól­ny spo­sób będzie­my się modlić za wszyst­kich ojców w naszej para­fii, by wzo­rem św. Józe­fa odważ­nie podej­mo­wa­li wyzwa­nia wyni­ka­ją­ce z ich powołania.

5. W czwar­tek 24 czerw­ca przy­pa­da uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la, któ­ry wzy­wał do nawró­ce­nia i przy­go­to­wał dro­gę Jezu­so­wi. Wska­zał Jezu­sa jako Baran­ka Bożego.

6. W pią­tek zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Zapra­szam o godz. 7.30 na Mszę św. dzięk­czyn­ną za wszel­kie dary i łaski, któ­rych Bóg udzie­lił nam w tym roku, za pięk­ną pra­cę wycho­waw­czą naszych nauczy­cie­li, peda­go­gów, pra­cow­ni­ków szko­ły, za rze­tel­ną pra­cę dzie­ci i mło­dzie­ży, uwień­czo­ną dobry­mi wyni­ka­mi. Oka­zja do spo­wie­dzi św. codzien­nie od 17.00 do 17.30.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę obfi­to­ści łask Bożych i opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień.

8. Za kolek­tę gospo­dar­czo- inwe­sty­cyj­ną prze­zna­czo­ną na nową ele­wa­cję naszej świą­ty­ni (tydzień temu zebra­li­śmy 2276,79 zł), za ofia­ry indy­wi­du­al­ne zło­żo­ne na ten cel oraz na budo­wę Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że za wyko­na­ne pra­ce oraz wszel­ką życz­li­wość, skła­dam ser­decz­ne Bóg zapłać.

9. Inten­cje mszalne.

Intencje mszalne i nabożeństwa 20.06–27.06.2021 r.

Ndz 7.45 + Zenon Szu­bert- w dniu ziem­skich urodzin.

9.30 + Mario­la Łuka­szew­ska- 31 r. śm.

11.00 + Jerzy Husa­rek- 20 gr.

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

Pon 17.30 + Jerzy Husa­rek- 21 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Hen­ryk Sigmanski

Wt 17.30 + Jerzy Husa­rek- 22 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + cór­ka Klau­dia- 21 r. śm.

Śr 17.30 + Jerzy Husa­rek- 23 gr.

18.00 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE z NOWENNĄ

18.30 + Jani­na Sig­man­ska- z ok. ziem­skich imienin

Czw 17.30 + Jerzy Husa­rek- 24 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Jan Wrycz Rekow­ski- w dniu ziem­skich imienin

Pt 7.30 Msza św. na zakoń­cze­nie Roku Szkolnego

17.30 + Jerzy Husa­rek- 25 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla  ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Sob 17.30 + Jerzy Husa­rek- 26 gr.

18.00 KORONKA i NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Hele­na, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­scy oraz Beata Zemsta

.Ndz 7.45 dz-błag dla Iwo­ny i Mar­ka w r. ślubu

9.30 + Jadwi­ga, Tere­sa i Franciszek

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

11.00 + Jerzy Husa­rek- 27 gr.

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.